همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۱/۵/۸ - ۱۵:۴۴

کابل

Background image

رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

به منظور سپردن کار به اهل کار و ایجاد اداره سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته سالاری وزرات صنعت و تجارت بست رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان خویش را جهت استخدام اشخاص . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۱:۴۹

ولایت‌های لوگر، لغمان، پکتیکا و فراه

Background image

اعلان مجدد 4بست خالی آمریت ولایات

یک تعداد از بست‌های رتبه سوم ولایتی وزارت صنعت و تجارت قبلاً به اعلان رقابتی سپرده شده بود که به نسبت یک سلسله مشکلات اداری و عدم تکمیل معیارهای امتحان واجدین؛ قرار است تا 4بست خالی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۹:۲۳

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

اعلان 15 بست کمبود رتبه سه و چهار از طریق سیستم رتب و معاشات

به منظور سپردن کار به اهل آن و ایجاد اداره‌ی سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری؛ وزارت صنعت و تجارت به تعداد 3بست رتبه سوم و 12بست رتبه چهارم خویش را از طریق رقابت‌آزاد سیستم . . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۰:۵۱

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

متخصص برنامه‌های آموزشی

وزارت صنعت و تجارت یک بست متخصص برنامه‌های آموزشی پروژه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌‌سپارد.

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۰:۴۷

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

مشاور مقام

وزارت صنعت و تجارت یک بست مشاور مطبوعاتی مقام را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌سپارد.

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۴:۴۳

کابل

Background image

اعلان 1بست (مشاور مطبوعاتی) پروژه‌ای

وزارت صنعت و تجارت به منظور سپردن کار به اهل آن و ایجاد اداره‌ی سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری؛ به تعداد (1) بست پروژه‌ی پیشرفت ولایتی خویش را از تاریخ 1/4/1400 الی 12/4/1400 به . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۰:۴۲

کابل

Background image

اعلان 5بست کمبود پروژه‌ای

به منظور سپردن کار به اهل آن و ایجاد اداره‌ی سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری؛ وزارت صنعت و تجارت به تعداد (3) بست پروژه‌ی کاروبار و (2) بست پروژه‌ی تجارت بین‌المللی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۱۴:۴۴

کابل

Background image

اعلان 24 بست کمبود رتبه سوم و چهارم از طریق سیستم رتب و معاشات

به منظور سپردن کار به اهل آن و ایجاد اداره‌ی سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری وزارت صنعت و تجارت به تعداد 2 بست رتبه سوم و 22 بست رتبه چهارم خویش را به معرض اعلان از طریق رقابت . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۴۷

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

متخصص مالی

انسجام امور مربوط به فعاليت هاي مالی پروژه حمایت از پارک های صنعتی

Pagination