همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۵ - ۱۴:۴۳

ولایت کابل

Background image

آمریت تدارکات

عنوان وظیفه: آمر تدارکات بست: ۳ وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل تعداد پست: (۱) گزارشده به: مقام اداره گزارش­گیر از: کارکنان تحت اثر

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۶:۳۸

ولایت کابل

Background image

آمریت تامین ارتباطات و جمع آوری معلومات

عنوان وظیفه: آمر تامین ارتباطات و جمع آوری معلومات بست:3 وزارت یا اداره:وزارت صنعت و تجارت بخش مربوطه: ریاست رقابت و حمایت از مستهلکین موقعیت پست:کابل تعداد پست:(1) گزارشده به:ریس . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۶:۲۷

ولایت کابل

Background image

مدیریت عمومی  مالی واداری

عنوان وظیفه:مدیر عمومی  مالی واداری بست:4 وزارت یا اداره:صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل بخش مربوطه: ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت های فکری/ معینیت مالی و اداری تعداد پست:1  بست گزارشده . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۵:۵۱

ولایت کابل

Background image

آمریت دیتاسنتر

عنوان وظیفه: آمریت دیتاسنتر بست:3           وزارت یا اداره:صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: ( 1 ) بخش مربوطه :ریاست تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی گزارشدهی به: رئیس تکنالوژی معلوماتی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۵:۴۸

ولایت کابل

Background image

آمریت MIS

عنوان وظیفه: آمریت MIS بست: 3           وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت:کابل تعداد پست:( 1 ) بخش مربوطه : ریاست تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی گزارشدهی به: رئیس تکنالوژی معلوماتی و . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۵:۴۴

ولایت کابل

Background image

مدیریت عمومی عملیاتی شبکه

عنوان وظیفه:مدیر عمومی عملیاتی شبکه بست: 4           وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت پست:کابل بخش مربوطه: ریاست تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی تعداد پست:( 1 ) گزارشدهی به: آمر . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۵:۴۰

ولایت کابل

Background image

مدیر عمومی حمایت تخنیکی

عنوان وظیفه: مدیر عمومی حمایت تخنیکی بست: 4           وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل بخش مربوطه: ریاست تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی تعداد پست:( 1 ) گزارشدهی به: آمر شبکه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۵:۳۵

ولایت کابل

Background image

آمریت انکشاف کارفرمائی

عنوان وظیفه:آمریت انکشاف کارفرمائی  بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل بخش مربوطه: ریاست کارفرمایی و انکشاف امور تشبثات کوچکتر، کوچک و متوسط تعداد پست:( 1 ) گزارشده به . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۵:۳۲

ولایت کابل

Background image

کارشناس حمایت از مبتکرین

عنوان وظیفه: کارشناس حمایت از مبتکرین          بست: 4 وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل بخش مربوطه: ریاست کارفرمای و انکشاف امور تشبثات کوچکتر، کوچک و متوسط تعداد پست: ( 1 ) . . .

Pagination