نرخ مواد اولیه

جمهـوری اسلامی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت
ریاست توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین  

اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار از تاریخ 9 - 13  قوس سال 1398

منبع:اداره ملی احصائیه و معلومات

#

نرخ مواد اولیه

ولایت

تاریخ

حالت

1

اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار

کابل

از 20 - 25 سرطان 1398

مشاهده ودانلود

2

اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار

کابل

از 26 سرطان الی 1 اسد 1398

مشاهده ودانلود

3

اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار

کابل

از  2 - 8 اسد 1398

مشاهده ودانلود

4

اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار

کابل

از 9 - 15 اسد 1398

مشاهده ودانلود

5

اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار

کابل

از 16 الی 29 اسد 1398

مشاهده ودانلود

6

اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار

کابل

از 30اسد الی 6 سنبله سال 1398

مشاهده ودانلود

7

اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار

کابل

از 7 الی 12 سنبله سال 1398

مشاهده ودانلود

8 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل از 13 الی 20 سنبله سال 1398 مشاهده ودانلود
9 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل از 21 الی 26 سنبله 1398 مشاهده ودانلود
10 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل از 27 سنبله الی 2 میزان 1398 مشاهده ودانلود
11 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل از 3 الی 9 میزان 1398 مشاهده ودانلود
12 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل (از 13 - 17 میزان) سال 1398 مشاهده و دانلود
13 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل (از 20 - 24 میزان) سال 1398 مشاهده ودانلود
14 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل (از 27میزان الی اول عقرب) سال 1398 مشاهده ودانلود
15 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل (از(4-9 عقرب) سال 1398 مشاهده و دانلود
16 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل از 11-16 عقرب سال 1398 مشاهده ودانلود
17 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل )از19 - 22 عقزب( سال 1398 مشاهده ودانلود
18 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل  )از تاریخ 25 - 29 عقزب( سال 1398 مشاهده ودانلود
19 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل از تاریخ 2 - 6  قوس سال 1398 مشاهده ودانلود
20 اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار کابل از تاریخ 9-13 قوس سال 1398 مشاهده ودانلود

لینک سایرسایت های مرتبط:

http://www.database.cpcpd.gov.af/marketprice?fbclid=IwAR14UnWMOa9DRDSQGPO4voUJW4ve6SFBY2nBdnUTFtqBksPsMUlDsjV_p0w