توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین

دورنما:ایجادوانکشاف مارکیت رقابتی سالم و جلوگیری از انحصار،سازش و سوءاستفاده از موقف مسلط غیر قانونی درمارکیت که متشبثین طوری قانونی در دخول و خروج بازار فعالیت نمایند.

حمایت ازمستهلکین در مارکیت جهت تأمین حقوق مستهلکین که آگاهی های لازم راداشته باشند تا انتخاب آگاهانه نمایدوعدم موجودیت فریب و تقلب در معاملات تجارتی در مارکیت.

اصول : توسعه رقابت سالم میان تشبثات بازار و زمینه سازی برای رفاه،آسایش ومصئونیت مستهلکین در چوکات نظام اقتصاددر کشور.

مأموریت: طرح، تطبیق و انکشاف پالیسی ها و امور مقرراتی حمایت از مستهلکین و حمایت از رقابت که ارزش های کلیدی ذیل را دنبال می نماید.

ارزش های کلیدی:

ترویج فرهنگ حمایت از مستهلک: ایجاد یک فضای که نقطه وصل مشترک شهروندان به این دیدگاه که همه ما مستهلک هستیم،پول میپردازیم اجناس و خدمات را بدست میآوریم و این اجناس و خدمات بایدمعیارهای قبول شده ملی، منطقوی و بین المللی مطابقت داشته باشد.

 ترویج رقابت سالم: ایجاد و انکشاف یک مارکیت رقابتی که در آن رقابت به اساس عرضه و تقاضا بوده و متشبین و مستهلکین از مزایای آن مستفید گردند.

هدف: ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین به هدف اداره، رهبری و تنظیم امور توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین جهت معیاری سازی معاملات تجارتی در مارکیت ایجاد گردیده است.

فعالیت های انجام شده/دستآوردها:

ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین مطابق به پلان کاری فعالیت های ذیل را انجام داده:

در بخش حمایت از مستهلک:

تطبیق پالیسی ملی حمایت از مستهلک، تطبیق قانون حمایت از مستهلک، طرح وتطبیق مقرره تنظیم اعلانات تجارتی، تطبیق طرزالعمل بررسی و رسیدگی به شکایات مستهلک، تطبیق طرزالعمل کمیسیون جلوگیری از تولید، تورید و عرضه اجناس بی کیفیت، تاریخ گذشته و تقلبی. این کمیسیون در مرکز و بیست ولایت کشور کار می نماید، تطبیق طرزالعمل تنظیم فعالیت انجمن های حمایت از مستهلک، طرح و تطبیق طرزالعمل آگاهی عامه و نشر معلومات، طرح و تطبیق طرزالعمل نظارت و جلوگیری از فروش اجناس غیرمعیاری.

در بخش توسعه رقابت:

مسوده ابتدایی پالیسی ملی رقابت طرح و در جریان طی مراحل قانونی قرار دارد.

مسوده قانون جدید حمایت از رقابت ( تعدیل، حذف وایزاد برخی مواد قانون حمایت از رقابت) ترتیب وغرض اجراات بعدی به مرجع مربوطه ارسال گردیده است.

آموخته ها:

اینریاست دریافت نموده است که با تطبیق پالیسی ها و امور مقرراتی حمایت از رقابت و مستهلک تغییرات عمده در معیاری سازی مارکیت بوجود میآید و مارکیت به نفع اکثریت متشبثین و مستهلکین عیار میگردد.