شماره های تماس رییسان

شماره

شمارهء دیجیتل

ریاست

1

0202500357

ریاست دفتر

2

0202502359

ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری

3

0202103407

ریاست عمومی پارک های صنعتی

4

 

ریاست عمومی تجارت بین الملل

5

0202504837

ریاست منابع بشری

6

0202504837

ریاست انکشاف صادارات

7

0202103708

ریاست موفقت نامه های تجارتی و ترنزیتی

8

0202512516

ریاست امور حقوقی

9

0202103403

ریاست سکتور های اولیه صنعتی

10

0202502359

ریاست اداری و خدمات

11

0202103405

ریاست تدارکات

12

0202503407

ریاست امور سازمان تجارت جهانی

13

0202103403

ریاست کارفرمایی تشبثات کوچک، کوچکتر و متوسط

14

0202502351

ریاست انکشاف سرمایه گذاری

15

0202502362

ITریاست

16

0202502368

ریاست صنایع خفیفه

17

0202502351

ریاست انکشاف سرمایه گذاری