پارک های صنعتی

پارک های صنعتی از جمله ساحات اقتصادی به شمار میرود که مطابق پلان های استراتیژیک شهری برای رشد و توسعه اقتصادی طرح و احداث گردیده که زیربناهای لازم مانند سرکهای داخلی و اتصالی به شاهراه ها،  شبکه برق رسانی ، سیستم آبرسانی، سیستم بیرون رفت فاضلاب، سیستم های ارتباطی و مخابرات و غیره تاسیسات زیربنایی مورد نیاز صنعتکاران  را دارا میباشد وغرض فعالیت های تولیدی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.

پروژه های احداث پارکهای صنعتی در سراسر افغانستان یکی از اقدامات عملی وزارت صنعت و تجارت در راستای رشد و انکشاف صنعت در کشور، جلب و جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال زایی در کشور میباشد. در حال حاضر ۳۳ پارک صنعتی در ۱۴ ولایات کشور وجود دارد که از جمله آن ۱۱ پارک صنعتی عملاْ فعال بوده، ۱۱ پارک تحت کار قرار داشته که زمین برای صنعتکاران آماده توذیع میباشد. و ۱۲ پارک صنعتی تحت مطالعه نیاز سنجی قرار دارد.

وزرات صنعت و تجارت به منظور انکشاف و حفظ و مراقبت از پارکهای صنعتی در کشور ریاست عمومی پارکهای صنعتی را که تحت اثر معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع کارمینماید ایجاد نموده است.

ریاست عمومی پارکهای صنعتی مسولیت نظارت از تطبیق برنامه های انکشافی و حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی در کشور را به عهده دارد که تحت آن ریاست های اکشاف پارکهای صنعتی، حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی و انکشاف پالیسی پارکهای صنعتی قرار دارد. که مسول فعالیت های ذیل میباشد:

ریاست انکشاف پارکهای صنعتی مسولیت های ذیل را به عهده دارد:

  • مطالعه امکان سنجی پارکهای صنعتی
  • ترتیب ماستر پلان ها، نقشه ها و مشخصات تخنیکی زیربنا های عمومی پارکهای صنعتی
  • نظارت از پیشرفت پروسه تدارکاتی و کارهای عملی پروژه های زیربنایی
  • هماهنگی با ریاست مالی جهت تعین بودجه و انجام پروسه های تدارکاتی پروژه های انکشافی
  • منظوری، نظارت و تطبیق نقشه های تفصیلی پروژهای قرارداد شده و فابریکات

ریاست حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی مسولیت های ذیل را به عهده دارد:

  • مدیریت امور و حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی
  • تعیین و تثبیت ساحات پارکهای صنعتی و تثبیت تقاضا برای احداث پارکهای صنعتی.
  • طی مراحل انتقال ملکیت پارکهای صنعتی از ادارات ذیربط به وزارت صنعت و تجارت
  • ترتیب و امضای موافقتنامه فروش و شرطنامه ساختمانی با دریافت کننده گان زمین، توزیع زمین برای سرمایه گذاران سکتور خصوصی در پارکهای صنعتی
  • تنظیم امور مربوط به جمع آوری اقساط (قیمت زمین +مصارف زیربناها) از طریق دفاتر ولایتی
  • بررسی اسناد متقاضیان زمین در پارکهای صنعتی
  •  تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی و نظارت از مصرف بودجه انکشافی مربوط به پارکهای صنعتی.

ریاست انکشاف پالسی پارکهای صنعتی مسولیت های ذیل را به عهده دارد:

  • طرح و تدوین پالیسی ها، طرزالعمل ها و مقرره ها برای توسعه و انکشاف پارکهای صنعتی
  • طرح و تدوین پالیسی ها، طرالعمل ها و مقرره  ها برای مدیریت و حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی
  • ایجاد میکانیزیم برای تطبیق پالیسی ها، طرزالعمل ها و مقرره های پارک های صنعتی
  • تطبیق پالیسی ها، طرزالعمل ها و مقرره های پارکهای صنعتی