نمایشگاه DOMOTEX asia/CHINAFLOOR

reza_admin
نمایشگاه DOMOTEX asia/CHINAFLOOR

قرار است نمایشگاه DOMOTEX asia/CHINAFLOOR در بخش قالین و فرش به تاریخ ۲۸-۳۰ ماه می ۲۰۲۴ در مرکز همایش و نمایشگاه ملی (NECC) در شهر شانگهای کشور چین برگزار گردد.

با در نظر داشت ایمیل های صورت گرفته، نهاد برگزارکننده نمایشگاه اظهار نموده اند؛ شرکت های افغانی که در چین نیز نمایندگی داشته باشند و برعلاوه بخش های قالین و فرش، سکتور های (زعفران، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و صنایع دستی) نیز اشتراک کرده می توانند.

همچنان قیمت غرفه ها از قرار فی متر مربع مبلغ (1,875 RMB) واحد پولی کشور چین می باشد.

قابل تذکر است که مصارف به دوش اشتراک کننده گان می باشد.

برای معلومات بیشتر به ویب سایت (www.domotexasiachinafloor.com) مراجعه نمایند.

بنأ از تمام شرکت های که خواهان اشتراک در این نمایشگاه می‌باشد، خواسته می شود که (کاپی جواز تجارتی معتبر، کاپی پاسپورت، شماره تماس و ایمیل آدرس) شان غرض اجراآت بعدی به ریاست تدویر نمایشگاه این وزارت شریک خواهند نمود.

 

فرم درخواست