مسئول مالی و اداری  

anwar_admin
Sun, May 19 2024 12:45 PM
مسئول مالی و اداری  

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت، واقع سرک دارالامان، کارته سه

به منظور سپردن کار به اهل کار، ایجاد اداره سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته سالاری؛ وزارت صنعت و تجارت، بست مسئول مالی واداری خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد.

معلومات کلی پست:

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مسئول مالی و اداری  

بست:

NTA

وزارت یا اداره:

 وزارت صنعت و تجارت

بخش:

ریاست  امور صادرات

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارش به:

رئیس امور صادرات

گزارش از:

ندارد    

کد بست:

 

تاریخ بازنگری:

11/10/1445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه:  مدیریت و پیشبرد اجراآت امور مالی و اداری پروژه  تقویه و توسعه صادرات جهت عرضه خدمات بهتر و موثر

 

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

 1.  تعقیب و پروسس اسناد امور مالی و اداری  پروژه تقویه و توسعه صادرات  از ادارات و شعبات ذیربط  به شکل قانونی و اصولی آن.
 2.  قیمت گذاری تخمینی برای فعالیت های پروژه و ترتیب  تخصیصات  به موقع  جهت اجراي تخصيصات به موقع ربعوار مطابق به بودجه منظور شده
 3. مدیریت و حصول اطمینان از ایجاد و انکشاف سیستم فایلنگ به شکل هارد و سافت، جهت حفظ و نگهداشت تمام اسناد های مربوط به ریاست و دسترسی آسان و به موقع
 4. نظارت ، کنترول ، تنظیم و ترتیب حاضری کارکنان پروژه و ارائه راپور معاش به بخش مربوط
 5. کنترول حواله ها و چک های انتقالی به حسابات مربوط جهت اجراات بعدی آن
 6. مدیریت، نظارت و حصول اطمینان از امور مالی و اداری پروژه  بمنظور اجرای بهتر و تحقق اهداف متوقعه.

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان و اهداف استراتیژیک ریاست
 2. حصول اطمینان از تنظیم اسناد در فایل ها و کارتن های مربوطه جهت حفظ و نگهداری.
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط.
 4. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی بست:

 1. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با کارکنان ریاست امور صادرات و سایر بخش های مرتبط داخلی و خارج اداره جهت حصول اهداف متوقعه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت ، اداره عامه  مالی و بانکداری و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مالی و اداری) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ذکر شده، حد اقل دو سال

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و  بلدیت به (تحریر وتکلم) به لسان انگلیسی،  و توانائی استفاده کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: علاقه مندان محترم میتوانند طبق لایحه وظایف بست های مذکور  سی وی ویا خلص سوانح خویش را به یکی از زبان های ملی ( دری یا پشتو) با اسناد لازمه یعنی سند تحصیلی که تائید شده وزارت محترم تحصلات عالی و سایر مراجعه محترم مربوطه باشد و درصورت سابقه کاری در ارگانهای دولتی خلص سوانح خویش را که بیشتر از شش ماه از تاریخ آن سپری نگردیده باشد ضم اسناد خویش نمایند. همچنان کاندیدان که در ادارات / موسسات خصوصی عملا ً و یا قبلا ً وظیفه انجام داده اند. ملزم به کاپی تصدیق کاری، قرارداد خط کاری، که ثبت و راجستر شده وزارت محترم اقتصاد،اداره محترم آیسا ویا وزارت صنعت و تجارت باشد ضم اسناد در یک فایل نموده بطور حضوری (هارد ) در آمریت استخدام  این وزارت تسلیم نموده ممنون سازند . همچنان تقاضا میگردد تا عنوان بست را در  CVخویش ذکر نمایند،از ارسال تصديق نامه ها، تقديرنامه ها و ساير اسناد اضافي جداً خود داري نمايد.