اعلان پروژه انتقالات برای احتیاج حداقل وحد اکثر ، تیل پطرول و تیل دیزل

yonus_shafaq

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه انتقالات برای احتیاج حد اقل و حد اکثر، تیل پطرول و تیل دیزل مربوط ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع از ذخایر بندر تورغندی و ذخایر مولوی صاحب ولایت هرات الی ذخایر مرکزی کابل تحت قرارداد چارچوبی

موضوع تدارک: انتقالات برای احتیاج حد اقل و حد اکثر، تیل پطرول و تیل دیزل مربوط ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع از ذخایر بندر تورغندی و ذخایر مولوی صاحب ولایت هرات الی ذخایر مرکزی کابل تحت قرارداد چارچوبی.

نمبر تشخیصیه : (MOCI/FLGE/PR/98/003)

روش داوطلبی : باز داخلی

تضمین آفر : مبلغ (800،000) هشتصد هزار افغانی به شکل تضمین بانکی یکی از بانکهای معتبر باشد، معیاد اعتبار تضمین آفر از 118 روز تقویمی از تاریخ آفرگشایی کمتر نباشد.

ضرب الاجل تسلیمی آفرها: ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها یکجا با تضمین آفر از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00) قبل از ظهر روز جلسه آفرگشائی (16/سنبله/1398) میباشد.

محل تسلیمی : ناحیه 17 شاروالی کابل، سرکوتل خیرخانه، ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گازمایع، تعمیر مقام ریاست، منزل دوم، دفتر مشاوریت.

ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ :{16/06/1398) ساعت (10) بجه قبل از ظهر میباشد.

نوعیت اخذ شرطنامه : داوطلبان میتوانند سافت شرطنامه را در فلش دیسک از آمریت تهیه و تدارکات ریاست تصدی مواد نفتی و گازمایع در اوقات رسمی بدست آورده و حق دارند با اصل شرطنامه آنرا مقایسه نموده و اطمینان خویشرا حاصل نمایند، همچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه را از ویب سایت انترنتی وزارت صنعت و تجارت www.moci.gov.af  و ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی www.ppu.gov.af  دانلود نمایند.

محل آفرگشائی : دفتر مشاوریت ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گازمایع، واقع سرکوتل خیرخانه، جوار ناحیه 17 شاروالی کابل.

نوت: از داوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تمام موادات آنرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر  اسناد سوابق کاری، پروژه های مشابه، توانمندی مالی و سایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند.

داوطلبان که از طریق انترنت شرنامه اخذ میدارند قبل از جلسه آفرگشایی جهت راجستر شدن با ورقه درخواست به آمریت تهیه و تدارکات ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گازمایع مراجعه نمایند.

Documents

شرطنامه

More tenders

Tue, Dec 12 2017 11:02 AM
Background image

Bidding Opportunities

For more information and taking part in bidding . . .

Back to tenders