مرور کُلی

دیدگاه: زمینه‌سازی برای ایجاد یک سکتورخصوصی انعطاف‌پذیر، توانمند و رقابت‌آمیز که نیروی محرک رشداقتصادی فراگیر و پایدار بوده و کاهش فقر را در کشور تضمین نماید.

ماموریت: سهم‌گیری فعال در رشداقتصاد کشور از طریق تشویق و حمایت سکتورخصوصی با مشارکت ادارات و نهادهای ذیدخل.