قوانین

شماره قوانین درحال تسوید فایل
1 قانون سبسایدی مشاهده ودانلود
2 قانون ضد دمپنگ مشاهده ودانلود
3

مسوده مقرره اشاعه،ثبت،بررسی ونشر مالکیت ذینفع:جهت نظر خواهی با شما شریک گردید، آنعده از هموطنان ما که در زمینه نظری داشته باشند، می توانند نظریات خویش را جهت غنای هرچه بیشتر این مقرره از طریق ایمیل آدرس ذیل با ما در میان بگذارند.

  rafirafi-1@hotmail.com

مشاهده ودانلود
4    

 

شماره قوانین نافذه فایل
1    
2