قوانین

شماره قوانین درحال تسوید فایل
1 قانون سبسایدی مشاهده ودانلود
2 قانون ضد دمپنگ مشاهده ودانلود
3

مسوده مقرره اشاعه،ثبت،بررسی ونشر مالکیت ذینفع:جهت نظر خواهی با شما شریک گردید، آنعده از هموطنان ما که در زمینه نظری داشته باشند، می توانند نظریات خویش را جهت غنای هرچه بیشتر این مقرره از طریق ایمیل آدرس ذیل با ما در میان بگذارند.

  rafirafi-1@hotmail.com

مشاهده ودانلود
4    

 

شماره قوانین نافذه فایل
1 مقرره‌ی تنظیم امورفعالیت وزارت تجارت و صنایع سال 1396 مشاهده و دانلود
2 اساس‌نامه‌ی تصدی سپین‌زر مشاهده و دانلود
3 اساس‌نامه‌ی بانک انکشاف صادرات افغانستان مشاهده و دانلود
4 اساس‌نامه‌ی شرکت سهامی مختلط افغان‌کارت مشاهده و دانلود
5 اساس‌نامه‌ی فابریکه‌ی نساجی بگرامی کابل مشاهده و دانلود
6 اساس‌نامه‌ی مرکزانکشاف صنایع‌دستی مشاهده و دانلود
7 اساس‌نامه‌ی مؤسسه انکشاف صادرات کشمش افغانستان مشاهده و دانلود
8 اساس‌نامه‌ی مؤسسه حجاری و نجاری هلمند مشاهده و دانلود
9 اساس‌نامه‌های تصدی‌های بندر تورغندی شیرخان بندر و بندرحیرتان مشاهده و دانلود
10 اصول‌نامه‌ی تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی افغانستان مشاهده و دانلود
11 شرط‌‌نامه‌ی انتقال تیل از هرات به مرکز برای سال‌های مالی 1398و 1399  مشاهده و دانلود
12 قانون اصول محاکماتی تجارتی مشاهده و دانلود
13 قانون اطاق تجارت افغانستان مشاهده و دانلود
14 قانون حفاظت صنایع‌داخلی مشاهده و دانلود
15 قانون حکمیت تجارتی مشاهده و دانلود
16 قانون حمایت از مستهلک مشاهده و دانلود
17 قانون حمایت از اسرار تجارتی و صنعتی مشاهده و دانلود
18 قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف مشاهده و دانلود
19 قانون حمایت طرح‌های صنعتی مشاهده و دانلود
20 قانون شرکت‌های تضامنی مشاهده و دانلود
21 قانون شرکت‌های سهامی و محدودیت‌المسئولیت مشاهده و دانلود
22 قانون کنترول نرخ‌ها و منع‌احتکار مشاهده و دانلود
23 قانون مشارکت عامه و خصوصی مشاهده و دانلود
24 قانون معاهدات بین‌المللی مشاهده و دانلود
25 قانون منع‌احتکار مشاهده و دانلود
26 قانون میان‌جیگری تجارتی مشاهده و دانلود
27 قانون تجارت مشاهده و دانلود
28 قانون کار مشاهده و دانلود
29 مقررات جوازنامه‌ی نجار و مؤسس خصوصی خارجی در افغانستان مشاهده و دانلود
30 مقرره‌ی تدویر نمایشگاه مشاهده و دانلود
31 مؤسسه‌ی صناعتی میوه‌ی افغان  مشاهده و دانلود
32 طرح مقرره‌ی وزارت صنعت و تجارت مشاهده و دانلود