اعلان داوطلبی

anwar_admin
اعلان داوطلبی

Publish Date

Closing Date

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی باز داخلی پروژه های تدارک (کمره های امنیتی، سیستم کیبلنگ شبکه انترنت، فلتر باب، مبلابل و آب انتی فریز ) سال مالی ۱۴۰۳ این وزارت اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه های مربوطه را از ریاست تدارکات وزارت صنعت و تجارت  بعد از نشر اعلان هذا الی (۲۱) یوم بدست آورده و آفر های سر بسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات در ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک دارلامان کارته سه متصل تعمیر اسبق شواری ملی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفرها به صورت پول نقد و یا بانک گرنتی از پروژه (کمره های امنیتی، سیستم کیبلنگ شبکه انترنت) مبلغ (۱۱۷۲۴۲) یکصدو هفده هزارو دو صدو چهل و دو افغانی و از پروژه (فلتر باب، مبلابل و آب انتی فریز) مبلغ (۱۵۲۲۰) پانزده هزارو دو صدو بیست افغانی بوده و جلسه های  آفر گشایی به تاریخ معینه مندرج شرطنامه در ریاست تدارکات تعمیر الحاقیه منزل چهارم اتاق آفرگشایی تدویر می گردد در صورتیکه تاریخ آفرگشایی یکی از پروژه های فوق به روز رخصتی مصادف گردد در اولین روز کاری بعد از رخصتی آفر گشایی صورت می گیرد.