سکرتر اجرائیوی مقام وزارت

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

عنوان وظیفه:

سکرتر اجرائیوی مقام وزارت

بست:

۴

وزارت یا اداره:

صنعت و تجارت

موقعیت پست:

بخش مربوطه:

کابل

ریاست دفتر

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

آمر تنظیم فعالیت های مقام وزارت

گزارش­گیر از:

 

کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

 

........................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:  انسجام وتنظیم امور ملاقات، مجالس رسمی ، محافل یومیه سکرتریت مقام  وزارت تجارت وصنایع.

.........................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تآ مین ارتباط تلیفونی و مخابروی مقام وزارتتجارت وصنایع با سایر ادارات جهت بهبود،سهولت واجراات کاری.
 2. حفظ و نگهداشت اسناد و اوراق مربوط به مقام وزارتتجارت وصنایع جهت استفاده بعدی .
 3. تنظیم ملاقات، مجالس رسمی و محافل مقام  در مطابقت با پلان مطروحه و تقسیم اوقات مرتبه.
 4. تنظیم ارتباطات تلیفونی مقام  با تمام ادارات و مراجع مربوط جهت تامین ارتباط با ادارات و مراجع ذیربط.
 5. اخذ احکام و هدایات مقام  به منظور  ابلاغ آن به سایر مراجع داخلی .
 6. اخذ مکاتیب، پیشنهادات و سایر اسناد واصله به مقام  غرض  طی مراحل بعدی آن.
 7. ترتیب اجندای جلسات کاری مقام  در مطابقت به هدایت و ارسال آن به مراجع داخلی و اعضای اشتراک کننده در جلسات به منظور آگاهی اشتراک کننده گان جلسات.
 8. اشتراک در جلسات کاری مقام  به منظور یادداشت از جریان جلسات و در صورت ضرورت تکثیر و ارسال آن به مراجع ذیربط.

وظایف مدیریتی:

 1.  طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار، ماهوار و سالانه  ریاست مربوطه در مطابقت با پلان واهداف وزارت.
 2. ارایه گزارش های اجراآت انجام شده به مدیریت عمومی انکشاف صنایع خفیفه جهت آگاهی از اجراات بخش.
 3. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 4. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .
 5. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد هماهنگی  وتامین ارتباط با بخش های مرکزی وولایتی وزارت صنعت وتجارت بمنظور انسجام فعالیت های اجرائیوی .

........................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. رشته تحصیلی:  حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: ، اقتصاد، اداره عامه، مدیریت (منجمنت)، پالیسی عامه، اداره صنعت، مدیریت تجارت ، تجارت بین المللی، اداره و تجارت، اقتصاد ملی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور؛
 3. مهارت های لازم: تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری و یا پشتو) آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط می توانند برای احزار این بست درخواست نمایند؛

بناء متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 21/02/1399 الی 31/02/1399 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل pdf ضم نموده طبق اطلاعیه ظمیمه شده به این ایمیل آدرس  moic.humanresource@gmail.com ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies