کارساخت زیربنای #پارک #صنعتی #اندخوی فاریاب به شدت جریان داد.

yonus_shafaq
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۰:۱۸
کارساخت زیربنای #پارک #صنعتی #اندخوی فاریاب به شدت جریان داد.

کارساخت زیربنای #پارک #صنعتی #اندخوی فاریاب به شدت جریان داد.