دیدگاه: زمینه سا زی برای ایجاد یک سکتور خصوصی انعطاف پذیر، توانمند و رقابت آمیز که نیروی محرک رشد اقتصادی فراگیر و پایدار بوده و کاهش فقر را در کشور تضمین نماید.

"ماموریت"سهم گیری فعال در رشد اقتصاد کشور از طریق تشویق و حمایت سکتور خصوصی با مشارکت ادارات و نهاد های ذیدخل.

تجارت

ریاست عمومی پالیسی تجارت وظیفه دارد تا استراتژی، نقشه راه و معیارهای لازم  را برای بهبود تعادل تجارت افغانستان توسعه دهد و به تعقیب افزایش صادرات؛ روی سیستم ترانزیت بین المللی و دهلیزهای هوائی توجه جدی نموده و در کل تلاش این اداره؛ تحقیقات تحلیلی و مطالعات را برای انکشاف پالیسی های موثر تجارت انجام داده تا سهمگیری افغانستان در نظام تجارت جهانی افزایش یابد.

صنعت

دورنمای ما: داشتن صنایع رقابتی مدرن و بین المللی است. وظیفه اصلی ما؛ ساخت زیربنا در پارک های صنعتی و انکشاف پالیسی ها، معیارها، طرزالعمل ها و روشهای صنعتی شدن بخشهای ذیل است: 1 بخش اولیه ،2 صنایع سبک و 3 صنایع ثقیله.

سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری در سراسر افغانستان وجود داشته و ما از سرمایه گذاران ملی و بین المللی استقبال  مینائیم، در ضمن زمینه طوری فراهم گردیده تا سرمایه گذاری های بزرگ در کشور حمایت گردد و این ریاست در جهت ایجاد یک محیط مناسب و مطلوب برای سرمایه گذاران (شرکت های داخلی و خارجی) با نرخ مالیات نازل و عدم محدودیت در بازگشت سرمایه تلاش نموده و در اخیر وضع تعرفه پائین برای واردات مواد اولیه از وظایف عمده ما میباشد.