نتایج شارت لیست 66 بست اخیر

yonus_shafaq
Mon, Oct 28 2019 3:23 PM
نتایج شارت لیست

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

Sorry...This form is closed to new submissions.
شماره عنوان بست تاریخ اعلان نتایج شارت لست تاریخ ختم حالت
1 امریت انکشاف پارکهای صنعتی 1398.08.06 1398.08.08 مشاهده ودانلود
2 کارشناس انکشاف پالیسی پارکهای صنعتی 1398.08.06 1398.08.08 مشاهده ودانلود
3 انجنیر سروی 1398.08.06 1398.08.08 مشاهده ودانلود
4 انجینربرق 1398.08.06 1398.08.08 مشاهده ودانلود
5 کارشناس ارزیابی پلان های تجارتی 1398.08.06 1398.08.08 مشاهده ودانلود
6 مدیرعمومی ارتباط ولایتی پارکهای صنعتی 1398.08.06 1398.08.08 مشاهده ودانلود
7 مدیرعمومی حفظ ومراقبت 1398.08.06 1398.08.08 مشاهده ودانلود
8 آمریت ثبت جوازدهی 1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود
9 امریت مدارهای یکپارچه و ثبت اختراعات 1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود
10 سکرتر 1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود
11 مدیرعمومی ثبت جوازهای خارجی  1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود
12 مدیرعمومی ثبت طرح های صنعتی 1398.08.20 1398.08.22 مشاهده ودانلود
13 مدیرعمومی-ثبت-نشانه-های-جغرافیایی 1398.08.20 1398.08.22 مشاهده ودانلود
14 مدیرعمومی ثبت مدارهای یکپارچه 1398.08.20 1398.08.22 مشاهده ودانلود
15 مدیرعمومی ثبت اختراعات 1398.08.21 1398.08.23 مشاهده ودانلود
16 مدیرعمومی خدمات 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
17 مدیرعمومی IT 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
18 مدیرعمومی مالی واداری      
19 مدیرعمومی گروپ اول 1398.08.21 1398.08.23 مشاهده ودانلود
20 مدیرعمومی گروپ دوم 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
21 آمریت تسهیلات صادرات 1398.08.25 1398.08.27 مشاهده ودانلود
22 آمریت دترسی به مارکیت ها 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
23 آمریت اصول وحل منازعات تجارتی 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
24 آمریت معلومات واطلاع دهی 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
25 کارشناس تجارت دراجناس 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
26 کارشناس معلومات واطلاع دهی 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
27 کارشناس معیارات جبرانی 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
28 کارشناس معیارات ضدانبار 1398.08.22 1398.08.24 مشاده ودانلود
29 آمریت تیروکنوانسیون ها وتسهیلات ترانزیتی 1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود
30 کارشناس موافقتنامه های دوجانبه کشور های اروپایی و امریکایی 1398.08.22 1398.08.24 مشاده ودانلود
31 آمر موافقت نامه های تجارتی ترانزیتی دوجانبه 1398.11.01 1398.11.03 مشاهده ودانلود
32 آمریت هماهنگی وتنظیم امور اتشه ها 1398.08.25 1398.08.27 مشاهده ودانلود
33 آمریت خدمات تجارتی 1398.08.25 1398.08.27 مشاهده ودانلود
34 آمریت تسهیلات سرمایه گذاری 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
35 کارشناس تحقیق سرمایه گذاری 1398.08.22 1398.08.24 مشاده ودانلود
36 کارشناس حفظ سرمایه گذاری 1398.08.22 1398.08.24 مشاده ودانلود
37 کارشناس تحلیل معملومات سرمایه گذاری 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
38 کارشناس تسهیلات هماهنگی خدمات VIP 1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود
39 کارشناس گزارش، تحلیل و پیگیری بورد 1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود
40 کارشناس اطلاع رسانی 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
41 آمریت ارتباطات      
42 آمریت تنظیم نمایشگاه  1398.08.25 1398.08.27 مشاهده ودانلود
43 هماهنگ کنندهء برنامه ها 1398.08.29 1398.09.01 مشاهده ودانلود
44 آمریت دیتا سنتر 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
45 مدیرعمومی عملیاتی شبکه      
46 مدیرعمومی حمایت تخنیکی 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
47 آمریت MIS 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
48 آمر تامین ارتباطات وجمع آوری معلومات 1398.08.22 1398.08.24 مشاهده ودانلود
49 آمر توسعه رقابت در مارکیت 1398.08.26 1398.08.28 مشاهده ودانلود
50 کارشناس حمایت از مبتکرین 1398.08.28 1398.08.30 مشاهده ودانلود
51 آمریت انکشاف کارفرمائی 1398.08.28 1398.08.30 مشاهده ودانلود
52   مدیرعمومی تطبیق اصلاحات وشرکت ها 1398.09.04 1398.09.06 مشاهده ودانلود
53 آمریت گروپ دوم مفتشین 1398.08.28 1398.08.30 مشاهده ودانلود
54 مفتش 1398.08.28 1398.08.30 مشاهده ودانلود
55 آمریت بررسی وارزیابی موافقت نامه ها 1398.08.28 1398.08.30 مشاهده ودانلود
56 مدیر عمومی بودجه 1398.09.04 1398.09.06 مشاهده ودانلود
57 کارشناس HRMIS 1398.09.03 1398.09.05 مشاهده ودانلود
58 آمریت انکشاف وتطبیق پالیسی صنایع ثقیله 1398.09.04 1398.09.06 مشاهده ودانلود
59 آمر تخنیکی انکشاف امورصنایع ثقیله 1398.09.04 1398.09.06 مشاهده ودانلود
60 کارشناس تطبیق پالیسی صنایع ثقیله 1398.09.04 1398.09.06 مشاهده ودانلود
61 مدیرعمومی بررسی کیفیت تولیدات صنایع ثقیله 1398.09.04 1398.09.06 مشاهده ودانلود
62 مدیر عمومی انکشاف پالیسی صنایع ثقیله 1398.09.04 1398.09.06 مشاهده ودانلود
63 کارشناس انکشاف پالیسی صنایع ثقیله      
64 مدیرعمومی انکشاف صنایع خفیفه 1398.08.25 1398.08.27 مشاهده  ودانلود
65 کارشناس تطبیق پالیسی صنایع ثقیله  1398.08.25 1398.08.27 مشاهده ودانلود
66