دعوت نامه مطبوعاتی

کابل– افغانستان: قرار است بروز پنجشنبه مورخ 26 جدی سال روان هجری خورشیدی ، نشست خبری وزارت صنعت وتجارت درمورد دستآوردهای مهم این وزارت درسال 2019 میلادی دربخش های تجارت، صنعت، فضای سرمایه گذاری واصلاحات بنیادی وزارت در صالون کنفرانس های این وزارت برگزار شود. بنا ً از همه نمایندگان محترم رسانه ها دعوت به عمل می آید تا جهت پوشش خبری این کنفرانس، تشریف بیاورند.

موضوع: دستآوردهای وزارت صنعت وتجارت درسال 2019 میلادی دربخش های (یک میلیارد دالرصادرات برای نخستین بار درتاریخ؛ روند توزیع زمین درپارک های صنعتی، سهولت های سرمایه گذاری درافغانستان و سهولت ها درتوزیع جواز تجارتی)

سخنرانان : مسوولان وزارت صنعت وتجارت

وقت: ساعت:10:00 پیش ازظهر،پنجشنبه 26 جدی سال روان؛ 16 جنوری 2020

مکان: صالون کنفرانس های وزارت صنعت وتجارت

برای پوشش به موقع، لطفاْ ساعت 09:45 پیش ازظهر تشریف بیاورید.

وزارت صنعت وتجارت ازحضور تمامی رسانه های سمعی وبصری دراین کنفرانس قدردانی نموده قبلا تمام شانرا خوش آمدید میگوید.

برای جزییات بیشتر به شماره تماس 0787455149 ارتباط برقرارنماید.