مرجع اطلاع رسان

# نام زبان تیلفون ایمیل آدرس
1 عبدالصبور صابر دری 0772823608 saboor.saber78@gmail.com
2 نصیر احمد زاخیل پشتو 0788103192 nasir_zakhil@yahoo.com
3 مصطفی همایون انگلیسی 0796337573 mustafa.ahmadzoi@gmail.com

رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات

با کلیک روی لینک زیر، فورم تقاضای اطلاعات را دانلود و خانه پری نماید. سپس  آن را به کارشناس اطلاع رسانی، بخش آمریت اطلاعات ریاست اطلاعات  وارتباط عامه  تسلیم کنید. 

فورم تقاضای اطلاعات

برای مشاهده و دانلود قانون دسترسی به اطلاعات اینجا کلیک نمائید.