واردات

واردات افغانستان در 5 سال اخیر

واردات فارسی

بخاطر معلومات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

شماره عنوان فایل
1 واردات سال 1388 مشاهده و دانلود
2 سال‌نامه واردات سال 1389 مشاهده و دانلود
3 سال‌نامه واردات سال 1390 مشاهده و دانلود
4 سال‌نامه واردات سال 1392 مشاهده و دانلود
5 سال‌نامه واردات سال 1393 مشاهده و دانلود
6 سال‌نامه واردات سال 1394 مشاهده و دانلود
7 سال‌نامه واردات سال 1396 مشاهده و دانلود
8 سال‌نامه واردات سال 1397 مشاهده و دانلود
9 صادرات و واردات سال 1395 مشاهده و دانلود
10 واردات سال 1396 مشاهده و دانلود
11 واردات سال مالی 1397 مشاهده و دانلود
12 واردات سال مالی 1398 مشاهده و دانلود
13 واردات سال 1399 مشاهده و دانلود