پالیسی ها

شماره عنوان  فایل
1 پالیسی پارک های صنعتی مشاهده ودانلود
2 پالیسی ملی حمایت ازمستهلک مشاهده ودانلود
3  پالیسی ملی تجارت افغانستان 2019-2023 مشاهده ودانلود