همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۴۷

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

متخصص مالی

انسجام امور مربوط به فعاليت هاي مالی پروژه حمایت از پارک های صنعتی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۴۴

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

کارشناس سرمایه‌گذاری

ارزیابی و تحلیل و ایجاد فرصت های تجارتی بر اساس اولویت های کاری ریاست مربوطه به منظور ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در پارک های صنعتی مرکز و ولایات.

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۴۰

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

کارشناس مطالعات امکان سنجی پارک های صنعتی

انجام مطالعات امکان سنجی (فنی، اجتماعی و اقتصادی) در آن عده از زمین های که پلان ایجاد پارک در آن در نظر گرفته می شود (مرکز و ولایات)

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۳۸

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

انجنیر ساحوی

نظارت از تطبیق اسناد تخنیکی و شرطنامه ساختمانی قرارداد و باز دید از پروسه پیشرفت کار امور ساختمانی پروژه با شرکت قراردادی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۳۵

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

آمر تطبیق پروژه

مدیریت، نظارت، هم اهنگی، تنظیم، و تطبیق پروژه های زیر بنا های پارک های صنعتی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۳۱

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

انجنیر دیزاین ساختمان

طرح و دیزاین تعمیرات و ساختمان های صنعتی در پارک های صنعتی ، ترتیب نقشه ها بل احجام کار قیمت تخمینی پروژه ها و مشخصات با استفاده از نورم ها و استندرد های ملی و بین المللی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۲۹

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

انجنیر دیزاین برق

طرح و دیزاین سیستم برق رسانی و تنویر سرک ها در پارک های صنعتی ، نظارت از تطبیق پروژه های سیستم برق رسانی و حصول اطمینان از کیفیت تجهیزات برق طبق مشخصات و ستندرد های ملی و بین المللی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۲۶

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

انجنیر دیزاین آبرسانی

طرح و دیزاین سیستم های ابرسانی و فاضلاب پارک های صنعتی ، نظارت از تطبیق پروژه های مربوطه به اساس نقشه ها و مشخصات تخنیکی و حصول اطمینان از کیفیت اجناس و تجهیزات سیستم ابرسسانی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۲۳

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

انجنیر سرک

طرح و دیزاین سرکهای داخلی پارک های صنعتی به اساس ماستر پلان ها( پلان های تفصیلی) توپو گرافی ساحه با استقاده از سافیت ویر ها و نورم ها و استدرد های ملی و بین المللی

Pagination