همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

آمر اسناد و ارتباط

عنوان وظیفه: آمر اسناد و ارتباط بست: ۳ وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش مربوطه: ریاست دفتر تعداد پست: ۱ گزارشدهی به: رئیس دفتر گزارش¬گیری از: کارکنان تحت اثر (مطابق . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

آمر هماهنگی

عنوان وظیفه: آمر هماهنگی بست: 3 وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل تعداد پست: (1) گزارشده به: رئیس دفتر گزارش¬گیر از: کود بست : کارمندان تحت اثر مطابق . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

آمر تنظیم فعالیت های مقام وزارت

عنوان وظیفه: آمر تنظیم فعالیت های مقام وزارت بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 1 بخش مربوطه: ریاست دفتر گزارشده به: رییس دفتر گزارش¬گیر از: کارمندان تحت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

کارشناس هماهنگی امور ولایات

عنوان وظیفه: کارشناس هماهنگی امور ولایات بست: 4 وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل تعداد پست: (1) گزارشده به: امریت هماهنگی گزارش¬گیر از: کود بست : کارکنان . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

مدیر عمومی هماهنگی امور پارلمانی

عنوان وظیفه: مدیر عمومی هماهنگی امور پارلمانی بست: 4 وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل تعداد پست: (1) گزارشده به: آمریت هماهنگی گزارش¬گیر از: کود بست : . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

مدیریت عمومی هماهنگی خدمات امور کوچی ها

عنوان وظیفه: مدیریت عمومی هماهنگی خدمات امور کوچی ها بست: ۴ وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل تعداد پست: ۱ گزارشده به: آمر هماهنگی گزارش¬گیر از: کود بست : . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

سکرتر اجرائیوی مقام وزارت

عنوان وظیفه: سکرتر اجرائیوی مقام وزارت بست: ۴ وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت پست: بخش مربوطه: کابل ریاست دفتر تعداد پست: ۱ گزارشده به: آمر تنظیم فعالیت های مقام وزارت گزارش . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

مدیر اجراییه  معینیت امور صنعت وتجارت

شماره اعلان عنوان وظیفه: مدیر اجراییه  معینیت امور صنعت وتجارت بست:  5 بخش مربوطه: ریاست دفتر وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل تعداد پست: (1) گزارشده به:  سکرتر . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

ماموراجرائیه مقام وزارت

عنوان وظیفه: ماموراجرائیه مقام وزارت بست: 6 وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 1 بخش مربوطه: ریاست دفتر گزارشده به: سکرتر اجرائیوی مقام وزارت گزارش¬گیر از: ندارد

Pagination