همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۳:۸

ولایت کابل

Background image

انجنیر شهرسازی

عنوان وظیفه: انجنیر شهرسازی کود بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 1 پست گزارشدهی به: ریاست انکشاف پارک های صنعتی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۳:۸

ولایت کابل

Background image

آمرتطبیق پروژه

عنوان وظیفه: آمرتطبیق پروژه کود بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 1 پست گزارشدهی به: آمریت پلان و تطبیق پروژه ریاست انکشاف پارک های صنعتی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۲:۵۵

ولایت کابل

Background image

آمر مدارهای یکپارچه و ثبت اختراعات

عنوان وظیفه: آمر مدارهای یکپارچه و ثبت اختراعات بست: ۳ وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت پست: بخش مربوطه: کابل ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری/ مقام وزارت تعداد پست: ۱ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۲:۵۵

ولایت کابل

Background image

آمر اسناد و ارتباط

عنوان وظیفه: آمر اسناد و ارتباط بست: ۳ وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش مربوطه: ریاست دفتر تعداد پست: ۱ گزارشدهی به: رئیس دفتر گزارش¬گیری از: کارکنان تحت اثر (مطابق . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۲:۵۵

ولایت کابل

Background image

آمر ارتباطات

عنوان وظیفه: آمر ارتباطات بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت و تجارت ریاست: ریاست تدویر نمایشگاه / معینیت امور صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل تعداد پست: 1 گزارشده به: رئیس تدویر نمایشگاه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۲:۴۸

ولایت کابل

Background image

کارشناس معیارات جبرانی

عنوان وظیفه: کارشناس معیارات جبرانی بست: 4 وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت پست: بخش مربوطه: کابل ریاست انکشاف و تطبیق پالیسی تجارت تعداد پست: (1) گزارشده به: آمر تنظیم . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۲:۴۸

ولایت کابل

Background image

مدیر عمومی مالی و اداری

عنوان وظیفه: مدیر عمومی مالی و اداری بست: 4 وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت پست: بخش مربوطه: کابل ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری –مقام وزارت تعداد پست: 1 گزارشده به: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۲:۲۴

ولایت کابل

Background image

مدیریت عمومی حمایت تخنیکی

عنوان وظیفه: مدیریت عمومی حمایت تخنیکی بست: 4 وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت پست: بخش مربوطه: کابل ریاست تکنالوژی معلوماتی و انکشاف سیستم ها تعداد پست: ( 1 ) گزارشدهی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۲:۲۴

ولایت کابل

Background image

مدیریت عمومی حمایت تخنیکی

عنوان وظیفه: مدیریت عمومی حمایت تخنیکی بست: 4 وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت پست: بخش مربوطه: کابل ریاست تکنالوژی معلوماتی و انکشاف سیستم ها تعداد پست: ( 1 ) گزارشدهی . . .

Pagination