همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۷:۶

ولایات مختلف

Background image

انجنیر ساحوی

عنوان وظیفه: انجنیر ساحوی کود بست: IPSP/38 وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: ولایات تعداد پست: ۲ بست گزارشدهی به: امریت پلان و تطبیق پروژه ها ریاست انکشاف پارک های صنعتی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت لوگر

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: ولایت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت لغمان

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت پکتیکا

Background image

آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت فراه

Background image

آمریت صنعت و تجارت ولایت فراه(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:                  آمــــر صنعت و تجارت ولایت فراه(اعلان مجدد) بست:                            3          وزارت یا اداره:                صنعت وتجارت موقعیت:                   . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۳:۸

ولایت کابل

Background image

انجنیر شهرسازی

عنوان وظیفه: انجنیر شهرسازی کود بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 1 پست گزارشدهی به: ریاست انکشاف پارک های صنعتی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۳:۸

ولایت کابل

Background image

آمرتطبیق پروژه

عنوان وظیفه: آمرتطبیق پروژه کود بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 1 پست گزارشدهی به: آمریت پلان و تطبیق پروژه ریاست انکشاف پارک های صنعتی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۲:۵۵

ولایت کابل

Background image

آمر مدارهای یکپارچه و ثبت اختراعات

عنوان وظیفه: آمر مدارهای یکپارچه و ثبت اختراعات بست: ۳ وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت پست: بخش مربوطه: کابل ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری/ مقام وزارت تعداد پست: ۱ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۲:۵۵

ولایت کابل

Background image

آمر اسناد و ارتباط

عنوان وظیفه: آمر اسناد و ارتباط بست: ۳ وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش مربوطه: ریاست دفتر تعداد پست: ۱ گزارشدهی به: رئیس دفتر گزارش¬گیری از: کارکنان تحت اثر (مطابق . . .

Pagination