اعلان داوطلبی

reza_admin
اعلان داوطلبی

Publish Date

Closing Date

Location کابل

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی بازداخلی پروژه‌ی "تدارک پرزه‌جات وسایط نقلیه وزارت صنعت و تجارت برای سال مالی 1401" تحت قرارداد چارچوبی اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، ارایه نمایند.

بدینوسیله، تمام داوطلبان واجد شرایط می توانند الی مورخ 4/5/1401 یک نقل شرطنامه آن را در فلش از ریاست تدارکات این وزارت اخذ و آفرهای سربسته خویش را در زمان معین جلسه آفرگشایی که در ذیل ذکر گردیده است، ارایه نموده و اشتراک نمایند.

جلسه آفرگشایی آن مورخ 5/5/1401 ساعت ده قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت صنعت و تجارت دایر می گردد و تضمین آفر مبلغ (50,000) پنجاهزار افغانی به صورت پول نقد ویا بانک گرانتی قابل اعتبار می باشد.

یادداشت: در صورتی که تاریخ آفرگشایی به روز رخصتی مصادف گردد، بعد از رخصتی اولین روزکاری آفرگشایی خواهد بود.

لطف نموده پول حق الاشاعه خویش را از نزد محمدطاهر پسته رسان این وزارت اخذ و کتنگ را رسما گسیل دارید.