صنایع

یدگاه، اهداف، بخش ها و تشکیل ریاست های ذیل: (1)ریاست عمومی صنایع، (2) ریاست صنایع ثقیله، (3) ریاست صنایع خفیفه، و (4) بخش ابتدایه.

براساس تشیکل جدید، وزارت صنعت و تجارت در تشکیل جدید اش ریاست عمومی صنایع را ایجاد، که تحت معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع  قرار دارد. که شامل سه ریاست زیر است: (1) بخش ابتدائیه، (2) صنایع خفیفه  و (3) صنایع ثقیله.

دیدگاه ما؛ صنایع مدرن، افزایش تولیدات داخلی و فراهم آوردن رقابت سالم و پایدار در تولیدات خویش داشته باشیم.

نخست، دیدگاه ریاست صنایع ثقیله؛ داشتن یک صنعت مدرن ثقیله است، که اهداف اصلی این ریاست قرار ذیل است: (1) ایجاد هماهنگی قوی با بخش خصوصی، (2) بهبود روند فعلی جواز دهی و رفع محدودیتهای تعهد شده برای تسهیل ورود شرکتهای خصوصی به صنایع ثقیله، (3) تقویت ظرفیت موجود و در حال رشد و انکشاف صنایع ثقیله، (4) انکشاف پالیسی های استراتژی، طرزالعمل ها و شاخص های استاندارد برای صنعتی شدن صنایع ثقیله و (5) استاندارد سازی تولید کنندگان داخلی صنایع ثقیله.

ثانیاً، دیدگاه ریاست صنایع خفیفه این است که یک صنعت با کیفیت بالا داشته باشد. اهداف اصلی ریاست صنایع خفیفه؛ برقراری هماهنگی قوی با بخش خصوصی، تقویت ظرفیت صنایع خفیفه موجود و در حال رشد، تدوین پالیسی های استراتژی، طرزالعمل ها و شاخص های استاندارد و استاندارد سازی تولید کنندگان داخلی صنایع خفیفه است.

سرانجام، دیدگاه بخش ابتدائیه؛ تدوین و اجرای استراتژی هایی برای توسعه صنایع اولیه در سراسر افغانستان است. اهداف اصلی بخش ابتدائیه عبارتند از: توسعه و به روز رسانی سالانه استراتژی توسعه صنعت اولیه، نوشتن اسناد پالیسی رویکردهای توسعه صنعت اولیه و مدلهای توسعه،  تجزیه و تحلیل فنی شرکتهای صنعتی اولیه، ایجاد معیارها و بانک اطلاعاتی برای صنایع اولیه با کلیه داده های مناسب نقش اصلی را در بین شرکتهای صنعتی اولیه در افغانستان ایفا می کند، و مسائل را ضبط، و راه حل هایی را از طریق وکالت با سایر بخش ها و شرکای مرتبط دریافت و ارائه می‌نماید.