گزارشونه

شماره عنوان فایل
1 د ۱۳۹۸ مالي کال په بهیر کې د اداري فساد پر وړاندي د مبارزي عملي پلان لیدنه او ډانلوډ
2 دجندرکمیټې غونډه 1398.07.30 لیدنه او ډانلوډ
3 په 1398-1399 کلونو کې د۴۴ دولتي ادارو د څارنې تحلیلي راپور لیدنه او ډانلوډ
4 ملت ته د دولت د ځواب ویلو په اړه راپور او نظر غوښتنه. لیدنه او ډانلوډ
5 د ۱۳۹۹ کال په بهیر کې د افغانستان سوداګریز راپور. لیدنه او ډانلوډ
6 په 2020 کال کې له سيمې او بهرنيو هېوادونو سره دافغانستان دسوداګرۍ وضعيت لیدنه او ډانلوډ