گزارشونه

شماره عنوان فایل
1 د ۱۳۹۸ مالي کال په بهیر کې د اداري فساد پر وړاندي د مبارزي عملي پلان لیدنه او ډانلوډ
2 دجندرکمیټې غونډه 1398.07.30 لیدنه او ډانلوډ
3 په 1398-1399 کلونو کې د۴۴ دولتي ادارو د څارنې تحلیلي راپور لیدنه او ډانلوډ