کارشناس هماهنگی با دونرها

reza_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۲:۱۸
کارشناس هماهنگی با دونرها

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس هماهنگی با دونرها

کود بست:

43

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت:

کابل

تعداد پست:

1 بست

گزارشدهی به:

ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع

هدف وظیفه :تامین، ارتباط و همآهنگی با تمویل کننده گان جهت جلب حمایت مالی و تخنیکی در وزارت.                           

 صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
•    ایجاد زمینه مناسب برای برقراری ارتباطات بهتر و موثرتر بین ریاست و دونران.
•    جذب و تنظیم همکاریهای تمویل کننده گان خارجی و داخلی در ساحات مختلف و جلوگیری از ضیاع منابع، تکرار برنامه ها، پراگنده گی در تطبیق برنامه ها و پروژه های مالی.
•    سهم بارز در جمع آوری و توحید گزارش ها پیرامون اجراآت تمویل کننده گان که مستقیماً برنامه های وزارت را تمویل مینماید.
•    ارزیابی ومطالعه تثبیت نیازمندی صورت گرفته صنوف خدمت بخش قطعات و جزوتامهای وزارت و ارائه پیشنهاد بودجه بخش مربوط.
•    تحلیل عمومی ارقام مالی، تعهدات دونران و تحلیل موضوعات  مالی برای استفاده از مراجع مختلف.
•    سهم بارز در ارائه تعهد نامه تمویل کنندگان به سایر شعبات ذیربط.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.
•    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
•    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    ایجاد همآهنگی بهتر با دونر ها در هنگام تهیه طرح پیشبینی بودجه سال آینده در همکاری با مسئولین ریاست.                              

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، ACCA ،اقتصاد، حقوق، اپالسی عامه، مدیریت عمومی، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، ) و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشورمهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل (Khalmoh.amiri@gmail.com) ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies