46 بست رتبه (3) و (4) مرکزی و ولایتی ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گازمایع

yonus_shafaq
چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۱ - ۱۵:۲۶
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

کابل و ولایات

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گازمایع در نظر دارد تا 46 بست رتبه (3) و (4) مرکزی و ولایتی ذیل خویش را اعتبار از تاریخ 01/08/1398 الی تاریخ 12/08/1398 جهت جذب افراد واجد شرایط و شایسته به اعلان بسپارد.
1- سکرتر ریس عمومی تصدی آمریت دفتر بست 4
2- مدیر عمومی اسناد و ارتباط آمریت دفتر بست 4
3- مدیر عمومی ارتباط عامه آمریت دفتر بست 4
4- مدیر عمومی هماهنگی و ارتباط ولایات آمریت دفتر بست 4
5- مفتش آمریت تفتش داخلی بست 4
6- مفتش آمریت تفتش داخلی بست 4
7- مدیر عمومی تحلیل و توحید گزارشات آمریت تفتش داخلی بست 4
8- مدیر عمومی توحید پلان آمریت انسجام پلان بست 4
9- مدیر عمومی احصاییه و دیتابیس آمریت انسجام پلان بست 4
10- مدیر عمومی نظارت و ارزیابی آمریت انسجام پلان بست 4
11- کارشناس جندر آمریت منابع بشری بست 4
12- مدیر عمومی آموزش و انکشاف اداره آمریت منابع بشری بست 4
13- مدیر عمومی تصنیف سرمحاسبیت بست 4
14- مدیر عمومی بیلانس سرمحاسبیت بست 4
15- مدیر عمومی عواید و تحصیلی سرمحاسبیت بست 4
16- مدیر عمومی محاسبه اجناس سرمحاسبیت بست 4
17- مدیر عمومی حفظ و مراقبت معاونیت اداری بست 4
18- مدیر عمومی املاک معاونیت اداری بست 4
19- مدیر عمومی تدارکات ساختمانی معاونیت اداری بست 4
20- مدیر عمومی تجارت مواد نفتی معاونیت تجارتی بست 4
21- مدیر عمومی تجارت گاز مایع معاونیت تجارتی بست 4
22- مدیر عمومی انکشاف تجارت و فروشات معاونیت تجارتی بست 4
23- مدیر عمومی ترمیم پمپ استیشن ها و ذخایر مواد نفتی معاونیت فنی بست 4
24- مدیر عمومی ساختمانی معاونیت فنی بست 4
25- مدیر عمومی تحویلخانه معاونیت فنی بست 4
26- مدیر عمومی ترانسپورت و ورکشاپ معاونیت فنی بست 4
27- مدیر عمومی لابراتوار معاونیت فنی بست 4
28- مدیر عمومی تحلیل و تجزیه معاونیت فنی بست 4
29- مدیر عمومی تصفیه ذخایر معاونیت فنی بست 4
30- مدیر عمومی فنی گاز مایع معاونیت فنی بست 4
31- مدیر عمومی مواد نفتی آمریت مواد نفتی و گاز مایع کابل بست 4
32- مدیر عمومی محاسبه آمریت مواد نفتی و گاز مایع کابل بست 4
33- مدیر عمومی گاز مایع آمریت مواد نفتی و گاز مایع کابل بست 4
34- مدیر عمومی اداری و خدمات ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان بست 4
35- آمر تجارتی ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان بست 3
36- مدیر عمومی ذخایر سکتور خصوصی ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان بست 4
37- آمر فنی ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان بست 3
38- مدیر عمومی ذخیره گاز مایع ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان بست 4
39- مدیر عمومی تخنیک ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان بست 4
40- مدیر عمومی فنی ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان بست 4
41- مدیر عمومی فنی آمریت مواد نفتی و گاز مایع هرات بست 4
42- مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع مدیریت عمومی مواد نفتی و گاز مایع پروان بست 4
43- مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع مدیریت عمومی مواد نفتی و گاز مایع ننگرهار بست 4
44- مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع مدیریت عمومی مواد نفتی و گاز مایع غزنی بست 4
45- مدیر عمومی مواد نفتی و گاز مایع مدیریت عمومی مواد نفتی و گاز مایع کندز بست 4
46- آمر مواد نفتی و گاز مایع آمریت مواد نفتی و گاز مایع کندهار بست 3
بناً علاقمندان می توانند سر از تاریخ 01/08/1398 الی 12/08/1398 جهت اخذ فورمه امتحان به ریاست عمومی این تصدی، سرکوتلِ خیرخانه؛ جوار تعمیر ریاست ناحیه هفدهمِ شاروالی کابل مراجعه نمایند. ویا به گونه آن لاین، فورمه های امتحان را بعد از خانه پری توأم با اسناد ضروری، به این ایمیل آدرس jobs@flge.gov.af
بفرستند.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.

بخاطردریافت لایحه وظایف اینجا کلیک نمائید.
 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies