صنایع

دیدگاه، اهداف، بخش‌ها و تشکیل ریاست‌های ذیل:

 • ریاست عمومی صنایع
 • ریاست صنایع ثقیله
 • ریاست صنایع خفیفه
 • بخش ابتدائیه

براساس تشکیل جدید وزارت صنعت و تجارت؛ ریاست عمومی پارک‌های صنعتی و امورصنایع ایجاد که تحت معینیت صنعت و تجارت  قرار داشته که شامل بخش‌های ذیل می‌باشد: (1) بخش ابتدائیه، (2) صنایع خفیفه و (3) صنایع ثقیله.

دیدگاه ما:

صنایع مدرن، افزایش تولیدات داخلی و بوجود آوردن رقابت سالم و پایدار در تولیدات می‌باشد.

دیدگاه ریاست صنایع ثقیله:

 • داشتن یک صنعت مدرن ثقیله؛

اهداف اصلی ریاست صنایع ثقیله:

 • ایجاد هماهنگی قوی با بخش خصوصی؛
 • بهبود روندفعلی جوازدهی و رفع محدودیت‌های تعهد شده برای تسهیل ورود شرکت‌های خصوصی به صنایع ثقیله؛
 • تقویت ظرفیت موجود و در حال رشد و انکشاف صنایع ثقیله؛
 • انکشاف پالیسی‌های استراتژی، طرزالعمل‌ها و شاخص‌های استاندارد برای صنعتی شدن صنایع ثقیله؛
 • استانداردسازی تولیدکنندگان داخلی صنایع ثقیله؛

دیدگاه ریاست صنایع خفیفه:

 • داشتن یک صنعت با کیفیت بالا؛

اهداف اصلی ریاست صنایع خفیفه:

 • برقراری هماهنگی قوی با بخش خصوصی؛
 • تقویت ظرفیت صنایع خفیفه‌ی موجود و در حال رشد؛
 • تدوین پالیسی‌های استراتژی، طرزالعمل‌ها و شاخص‌های استاندارد و استانداردسازی تولیدکنندگان داخلی صنایع خفیفه؛

دیدگاه بخش ابتدائیه:

 • تدوین و اجرای استراتژی‌ها برای توسعه‌ی صنایع اولیه در سراسر افغانستان؛

اهداف اصلی بخش ابتدائیه:

 • توسعه و به روزرسانی سالانه‌ی استراتژی توسعه‌ی صنعت اولیه؛
 • نوشتن اسناد پالیسی، رویکردهای توسعه‌ی صنعت اولیه و مدل‌های توسعه‌ای؛
 • تجزیه و تحلیل فنی شرکت‌های صنعتی اولیه؛
 • ایجاد معیارها و بانک اطلاعاتی برای صنایع اولیه با کلیه داده‌های مناسب که نقش اصلی را در بین شرکت‌های صنعتی اولیه در افغانستان ایفا می کند؛
 • ضبط مسایل و دریافت و ارایه راه‌حل‌ها از طریق وکالت با سایر بخش‌ها و شرکای مرتبط؛