همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۲:۲۹

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

کارشناس املاک

تحلیل و ارزیابی مسایل املاکی مرتبط به منازعات معضلات املاکی عقدقراردادهای مشارکت و ارائه مشورت ها املاکی به طرفین قضیه جهت حل منازعات در تطبیق مسایل املاکی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۲:۲۵

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

کارشناس حل منازعات املاکی

تحلیل و ارزیابی مسایل املاکی مرتبط به منازعات معضلات املاکی عقدقراردادهای مشارکت و ارائه مشورت ها املاکی به طرفین قضیه جهت حل منازعات در تطبیق مسایل املاکی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۲:۲۱

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

کارشناس امورصنایع

تحلیل و بررسی پلان و پالیسی های امور صنایع بر اساس اولویت های کاری ریاست به منظور انکشاف صنایع، صنعتی شدن و رشد اقتصای کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۲:۱۸

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

کارشناس هماهنگی با دونرها

تامین، ارتباط و همآهنگی با تمویل کننده گان جهت جلب حمایت مالی و تخنیکی در وزارت. 

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۱:۵۱

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

مشاور تخنیکی ریاست توزیع زمین و مراقبت پارک های صنعتی

ارایه مشوره های تخنیکی و لازمی پیرامون چگونگی توزیع زمین، ترتیب پالیسی ها و حل مشکلات املاکی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۱:۴۵

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

مهندس

طرح و دیزاین مهندسی بخش های ساختمانی پروژه های انکشافی زیر بنا ها طبق ضرورت با در نظر داشت سفارشات معیار های پذیرفته شده ملی وبین المللی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۱:۲۵

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

انجنیر ساختمانی امریت پارک صنعتی هرات، کندهار، بلخ و ننگرهار

طرح و دیزاین تعمیرات و ساختمان های صنعتی در پارک های صنعتی ، ترتیب نقشه ها بل احجام کار قیمت تخمینی پروژه ها و مشخصات با استفاده از نورم ها و استندرد های ملی و بین المللی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۱:۲۰

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

مشاور تخنیکی ریاست انکشاف پارک های صنعتی

ارایه مشوره های سودمند تخنیکی به رئیس عمومی پارک های صنعتی، رئیس توزیع زمین و حفظ و مراقبت پارک های صنعتی، رئیس انکشاف پارک های صنعتی و رئیس انکشاف پالیسی پارک های صنعتی پیرامون موضوعات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۱:۱۷

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

Background image

کارشناس امور مستهلکین

سهم گیری در تحقق و تطبیق پالیسی و انتظامات مقرراتی حمایت از مستهلکین در مارکیت.

Pagination