انتقال امتعه مواد نفتی و گاز مایع حق الخدمت بندری از بنادر به مرکز و ولایات

yonus_shafaq
Tender, bid

Publish Date

Closing Date

Location ولایت کابل

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی انتقال امتعه مواد نفتی و گاز مایع حق الخدمت بندری از بنادر به مرکز و ولایات، شماره تشخیصیه ) 8MOCI/FLGE/PR/99/00 ( اشتراک نموده و سافت شرطنامه را از }آمریت تهیه و

تدارکات{ و ویبسایت اداره تدارکات ملی ) www.npa.gov.af ( اخذ. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ) 1:30 بعد از ظهر( روز شنبه مورخ 1399.4.7 { به }آمریت تهیه و تدارکات معاونیت اداری ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع{ واقع }ناحیه 17 ، سرکوتل خیرخانه{ ارایه نمایند؛ آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ ) 300،000 ( سه صد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه مورخ 1399.4.7 ساعت 1:30 بعد ازظهر در تالار این ریاست تدویر میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۵ - ۱۰:۱۹ ولایت کابل
Background image

 اعلان تهیه و تدارک پرزه جات موترهای خدماتی و انتقالی مرکز ریاست

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک پرزه جات، روغنیات وسایط خدماتی و انتقالی، شماره تشخیصیه

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۵ - ۱۰:۱۲ ولایت کابل
Background image

انتقال امتعه مواد نفتی و گاز مایع حق الخدمت بندری از بنادر به مرکز و ولایات

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی انتقال امتعه مواد نفتی و گاز مایع حق الخدمت بندری از بنادر به مرکز و ولایات

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۵ - ۱۰:۲۴ ولایت کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت صنعت وتجارتدر نظر دارد، قرارداد( رنگباب پرنترها و ماشین های فوتوکاپی سال مالی 1399)

Back to tenders