نرخ مواد اولیه

امارت اسلامی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت
ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین  

نرخ مواد اولیه شهرکابل سال ۱۴۰۳

حالت

تاریخ

ولایت

نرخ مواد اولیه

شماره

مشاهده ودانلود

۴- ۹ /۱ / ۱۴۰۳

کابل

 نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل 

۱

مشاهده ودانلود ۱۱- ۱۶ / ۱ / ۱۴۰۳ کابل  نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل ۲
مشاهده ودانلود ۳۰-۲۵/ ۱/ ۱۴۰۳ کابل  نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل ۳
مشاهده و دانلود ۱ - ۶ / ۲/ ۱۴۰۳ کابل  نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل ۴
مشاهده ودانلود ۸ - ۱۳ / ۲ / ۱۴۰۳ کابل  نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل ۵
مشاهده ودانلود ۱۵ - ۲۰ / ۲/ ۱۴۰۳ کابل  نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل ۶
مشاهده ودانلود ۲۹ / ۲ - ۳/۳ / ۱۴۰۳ کابل  نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل ۷
مشاهده ودانلود ۱۲ - ۱۷ / ۳ / ۱۴۰۳ کابل  نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل ۸

 

نرخ مواد اولیه شهرکابل ماه حوت 1402

#

نرخ مواد اولیه

ولایت

تاریخ

حالت

1

نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل

کابل

1/ 12/ 1402

مشاهده ودانلود

2

نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل

کابل

2/ 12/ 1402

مشاهده ودانلود
3 نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل کابل 3/12/1402 مشاهده و دانلود
4 نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل هفته نخست کابل 5/12/1402 مشاهده ودانلود
5 نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل کابل 6/12/1402 مشاهده ودانلود
6 نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل کابل 7/121402 مشاهده ودانلود
7 نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل هفته دوم کابل 12/12/1402 مشاهده ودانلود
8 تجزیه و تحلیل قیم مواد اولیه کابل کابل 5/12-10/12/1402 مشاهده ودانلود
9 نرخ مواد اولیه شهر کابل هفته سوم ماه حوت کابل 12- 17/ 12/ 1402 مشاهده ودانلود
10 نرخ مواد اولیه شهر کابل هفته چهارم ماه حوت کابل 19- 24/ 12/ 1402 مشاهده ودانلود
11 نرخ مواد اولیه شهرکابل ماه حوت  کابل 1 - 29/ 12/ 1402 مشاهده ودانلود
12 نرخ مواد اولیه شهرکابل هفته آخر ماه حوت کابل 26/12/1402- 2/1/1403 مشاهده ودانلود