دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (رنگباب پرنتر و ماشین های فوتوکاپی)، (قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتر)، (پرزه جات وسایط نقلیه) (تجهیزات کمپیوتری ) و (وسایل ساختمانی)

anwar_admin
دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (رنگباب پرنتر و ماشین های فوتوکاپی)، (قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتر)، (پرزه جات وسایط نقلیه) (تجهیزات کمپیوتری ) و (وسایل ساختمانی)

Publish Date

Closing Date

Location وزارت صنعت و تجارت، واقع سرک دارالامان، کارته سه متصل تعمیر اسبق شواری ملی

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (رنگباب پرنتر و ماشین های فوتوکاپی)، (قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتر)، (پرزه جات وسایط نقلیه) (تجهیزات کمپیوتری ) و(وسایل ساختمانی) مورد ضرورت سال مالی ۱۴۰۳

ریاست تدارکات وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی باز داخلی پروژه های (فوق الذکر) سال مالی ۱۴۰۳، این وزارت اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه های مربوطه را از ریاست تدارکات وزارت صنعت و تجارت بعد از نشر اعلان هذا الی :

1- (۲۱) یوم از پروژه قرطاسیه باب.

2- (۲۲) یوم از پروژه رنگباب پرنترها وماشین های فوتوکاپی.

3- (۲۳) یوم از پروژه پرزه جات وسایط نقلیه.

4- (۲۴) یوم ازپروژه تجهیزات کمپیوتری.

5-  (۲۵) یوم از پروژه وسایل ساختمانی

را بدست آورده و آفر های سر بسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات در ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک دارالامان کارته سه متصل تعمیر اسبق شواری ملی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفرها به صورت پول نقد و یا بانک گرنتی از پروژه (رنگباب پرنتر و ماشین های فوتوکاپی) مبلغ (۷۰،۰۰۰) هفتاد هزار افغانی و از پروژه (قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتر) مبلغ (۳۰،۰۰۰) سی هزار افغانی از پرزه جات وسایط مبلغ(۷۰،۰۰۰) افغانی از پروژه تجهیزات کمپیوتری مبلغ(۳۰،۰۰۰) افغانی و از پروژه وسایل ساختمانی مبلغ(۲۵،۰۰۰) افغانی بوده و جلسه های  آفر گشایی به تاریخ معینه مندرج شرطنامه در ریاست تدارکات تعمیر الحاقیه منزل چهارم اتاق آفرگشایی تدویر می گردد در صورتیکه تاریخ آفرگشایی یکی از پروژه های فوق به روز رخصتی مصادف گردد در اولین روز کاری بعد از رخصتی آفر گشایی صورت می گیرد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۴ - ۱۰:۱۰
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی باز داخلی پروژه های تدارک (کمره های امنیتی، سیستم کیبلنگ شبکه انترنت، فلتر باب، مبلابل و آب انتی فریز ) . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۹ - ۹:۴۷ وزارت صنعت و تجارت، واقع سرک دارالامان، کارته سه متصل تعمیر اسبق شواری ملی
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (رنگباب پرنتر و ماشین های فوتوکاپی)، (قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتر)، (پرزه جات وسایط نقلیه) (تجهیزات کمپیوتری ) و (وسایل ساختمانی)

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (رنگباب پرنتر و ماشین های فوتوکاپی)، (قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتر)، (پرزه جات وسایط نقلیه) (تجهیزات کمپیوتری ) و(وسایل ساختمانی) مورد ضرورت سال مالی ۱۴۰۳ . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۵ - ۱۲:۲۵
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول

ریاست تدارکات وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و تدارکات دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت سال مالی 1403 این وزارت اشتراک . . .

Back to tenders