آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد)

yonus_shafaq
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت لوگر

عنوان وظیفه:                  آمــــر صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد)

بست:                            3         

وزارت یا اداره:                صنعت وتجارت

موقعیت:                        ولایت لوگر

تعداد پست:                     ( 1)

گزارشدهی به:                 به مقام وزارت

گزارش¬گیری از:           از کارکنان تحت اثر             

 

هدف وظیفه:  نظارت از تطبیق قوانین ، پا لیسی ها بر پلان های عملیاتی آمریت جهت عرضه خدمات موثر سطح ولایت.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.    طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار،ماهوار و سالانه  ریاست مربوطه در مطابقت با پلان وجهت تحقق اهداف وزارت.

2.    ارایه مشوره های سودمند مسلکی در جهت تطبیق اهداف غنامندی بر نامه های آمریت به منظوری رسیدن به اهداف استراتیژیکی آمریت بر سطح ولایت .

3.    تفکیک وتشخیص نیازمندی های بخش های مربوطه واتخاذ تصامیم بموقع در رابطه به تنظیم امور مالی واداره در سطح ولایت .

4.    نظارت از صدور وتجدید جوازنامه های اعم از جواز نامه های شرکتی ، انفرادی ، ترانزیتی وکوپراتیفی در ولایت .

5.    مشارکت وهمکاری در عرصه ایجاد یک اقتصاد رسمی وقانونی از طریق صدور جوازنامه ها برای صادرات وواردات در ولایت مربوطه .

6.    اداره وانسجام امور مربوط به انکشاف صادرات ، خدمات ثبت برای تشبثاتی که قصد فعالیت را در داخل ولایت دارند .

7.    نظارت از تطبیق پالیسی واستراتیژی سکتور خصوصی وامور غرض بهبود وارتقای سرمایه گزاری ها صنایع وانکشاف سکتور خصوصی وولایت مربطه .

8.    همکتاری وایجاد تهسیلات جهت تطبیق اصلاحات تصویب شده ،ندیریت مالی ، نظارت امورمحاسباتی وحمایت امور تولیدی واقتصادی موسسات تولیدی امور صنایع ، تصدی ها وشرکت های دولتی در ولایت مربوظه .

9.    حمایت از حقوق مستهلکین وساختاررقابتی جهت تامین رقابت سالم در مارکیت برای عرضه خدمات و تولیدات بخصوص آن فعلیت های اقتصادی وتجارتی که در آستای عرضه مواد اولیه صورت می گیرد.

10.    تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.

11.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.

12.    اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.    حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های  اقتصاد ، حقوق ، اداره و تجارت ، روابط بین المللی ، اداره و تجارت ، تجارت بین الملل و سایر رشته های مرتبط  به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2.    حداقل داشتن دو سال تجربه کاری مرتبط  و مشابه در امور صنعت و تجارت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی به بست.

3.    تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) وآشنایی با لسان انگلیسی .

4.    مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

واجدین شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 1399.05.22 الی 1399.05.31 از طریق ویب سایت وزارت صنعت وتجارت moci.gov.af  وسایت کمیسیون محترم اصلاحات اداری وخدمات ملکی فورم درخواستی آنرا بطور آنلاین اخذ بعداز خانه پری دقیق دراوقات رسمی برطبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس hrmoci2020@gmail.com  ارسال نمایند.
قابل یادآوری است که موجودیت فورمه مالیه دهی افراد اشخاص قرار دادی جهت شارت لست ضروری پنداشته میشود، تمام اسناد خویش را بعداز اسکن دریک فایلpdf ضم نموده وارسال بدارند.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies