انجنیر ساختمانی امریت پارک صنعتی هرات، کندهار، بلخ و ننگرهار

reza_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۱:۲۵
انجنیر ساختمانی امریت پارک صنعتی هرات، کندهار، بلخ و ننگرهار

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

انجنیر ساختمانی امریت پارک صنعتی هرات، کندهار، بلخ ، ننگرهار

کود بست:

45-46-47-48

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت:

کابل

تعداد پست:

5 بست

گزارشدهی به:

امریت خدمات انجنیری ریاست انکشاف پارک های صنعتی

......................................................................

هدف وظیفه:

طرح و دیزاین تعمیرات و ساختمان های صنعتی در پارک های صنعتی ، ترتیب نقشه ها بل احجام کار قیمت تخمینی پروژه ها و مشخصات با استفاده از نورم ها و استندرد های ملی و بین المللی

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان های کاری ماهانه ، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان کاری امریت خدمات انجنیری
 2. جمع آوری معلومات، ارقام  ازمراجع مربوطه وانجام مطالعات لازمی درساحه.
 3. انجام محاسبات وتحلیل های انجینری روی چندین طرح وانتخاب طرح مناسب، اقتصادی ومؤثر.
 4. تهیه وترتیب دیزاین ونقشه های ابتدایی وتفصیلی ساختمانهای آهن کانکریتی وآهنی از قبیل ساختمانهای صنعتی ، تجارتی ومدنی ذخایر مرتفع وزیر زمین آب ،دیزاین پل و پلچک ها، هنگر های صنعتی،  ، دیوارهای استنادی.
 5. تهیه وترتیب دیزان  ونقشه های ابتدائی وتفصیلی چاه های عمیق، ذخایر آب های صنعتی ازنگاه سیخ بندی وسترکچر.
 6. مکالمات ازطریق ترتیب مکاتیب رسمی، ایمیل ویا تلیفون همرا ه با قراردادیان پروژه های ساختمانی  غرض حل مشکلات تخنیکی نقشه ها.
 7. بازنگری واراییه نظریات تخنیکی شاف دراوینگها وسائر اسناد تخنیکی.
 8. نظارت وبررسی پروژه های ساختمانی وحصول اطمینان ازتطبیق دیزاین به گونه درست.
 9. تهیه وترتیب مشخصات تخنیکی ساختمانها وسازه های فلزی مانند هنگرها وذخایر مرتفع آب به حجم زیاد.
 10. تهیه وترتیب مشخصات تخنیکی ساختمانها وسازه های آهنکانکریتی.
 11. تهیه وترتیب احجام کاری وقیمت تخمینی (براورد ) پروژه های ساختمانی ،نقشه ها ومشخصات تخنیکی مواد ، تجهیزات ونظارت ازپروسه تطبیق پروژه.
 12. ترتیب رهنمود وروش حفظ ومراقبت واستفاده ازسیستم ها، تجهیزات وسائر خدمات مربوط به ساختمانها برای استفاده کننده گان.
 13. انجام سایر وظایف  قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب امرین مربوط به وی سپرده میشود

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های  انجنیری  سیول و سایر رشته های مرتبط به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود.
 2. حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
 3. بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه به شمول ایمیل،  برنامه آفیس و تهیه و ترتیب دیتابیس در اکسل.

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل (Khalmoh.amiri@gmail.com) ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies