همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۶:۴۴

ولایت کابل

Background image

انجنیر سروی

عنوان وظیفه: انجنیر سروی بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: ۱ بست گزارشدهی به: امریت خدمات انجنیری ریاست انکشاف پارک های صنعتی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۶:۴۱

ولایت کابل

Background image

کارمند جمع آوری اقساط زمین

عنوان وظیفه : کارمند جمع آوری اقساط زمین وزارت و یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل بخش : . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۶:۳۷

ولایت کابل

Background image

تکنیشن ولایتی پارک های صنعتی

عنوان وظیفه: تکنیشن ولایتی پارک های صنعتی وزارت/ادارۀ: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست حفظ و مراقبت پارک های صنعتی تعداد بست: (1) گزارش دهی به: آمریت انسجام و هماهنگی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۶:۳۴

ولایت کابل

Background image

انجنیر سرک

عنوان وظیفه: انجنیر سرک بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: ۱ بست گزارشدهی به: امریت خدمات انجنیری ریاست انکشاف پارک های صنعتی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۶:۳۱

ولایت کابل

Background image

کارشناس پلان و ارزیابی توزیع زمین

عنوان وظیفه : کارشناس ارزیابی پلان و توزیع زمین وزارت و یا اداره : صنعت و تجارت موقعیت : کابل ریاست : حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی گزارش دهی به : آمریت انسجام و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۶:۲۴

ولایت کابل

Background image

کارمند انتقال ملکیت زمین پارک های صنعتی

عنوان وظیفه: کارمند انتقال ملکیت زمین پارک های صنعتی وزارت/ادارۀ: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: ریاست حفظ و مراقبت پارک های صنعتی تعداد بست: (1) گزارش دهی به: ریاست حفظ و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۶:۱۵

ولایت کابل

Background image

انجنیردیزاین ساختمان

عنوان وظیفه: انجنیردیزاین ساختمان بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: ۱ بست گزارشدهی به: امریت خدمات انجنیری ریاست انکشاف پارک های صنعتی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۶:۵

ولایت کابل

Background image

مسئول مالی

عنوان وظیفه : مسئول مالی وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش:پروژه حمایت از پارک های صنعتی گزارش دهی به : رئیس عمومی پارک های صنعتی گزارش دهی از :

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۶:۱

ولایت کابل

Background image

مسئول تدارکات

عنوان وظیفه : مسئول تدارکات وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: پروژه حمایت از پارکهای صنعتی گزارشدهی به : رئیس عمومی پارک های صنعتی گزارشدهی از :

Pagination