گزارش‌ها

شماره عنوان فایل
1 پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری طی سال مالی 1398  مشاهده و دانلود
2 رویداد جلسه کمیته جندر 1398.07.30 مشاهده و دانلود
3  گزارش ربع اول سال مالی 1398 مشاهده و دانلود
4 گزارش شش ماه اول سال مالی 1398 مشاهده و دانلود
5 گزارش ربع سوم سال سال مالی 1398 مشاهده و دانلود
6 گزارش سالانه سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری مشاهده و دانلود
7 گزارش تحلیلی نظارت از ویبسایت های 44 ادارهء دولتی سال 1398-1399 مشاهده و دانلود
8 گزارش ونظر خواهی  درمورد پاسخدهی دولت به ملت مشاهده و دانلود
9 گزارش تجارت افغانستان طی سال 1399 مشاهده و دانلود
10 وضعیت تجارت افغانستان با کشور های منطقه و فرا منطقه طی سال 2020 مشاهده و دانلود
11 گزارش سرمایه‌گذاری طی ده سال اخیر در کشور مشاهده و دانلود
12 گزارش سال 1399 (مالکیت فکری - ثبت و جوازدهی) مشاهده و دانلود
13 گزارش سال مالی 1399 و برنامه‌های 1400 ریاست مرکز واحد خدمات مشاهده و دانلود
14 گزارش سال مالی 1399 و برنامه‌های سال 1400 ریاست حمایوی ثبت مرکزی مشاهده و دانلود
15 گزارش وضیعت عمومی انکشاف زیربنای پارک‌های صنعتی کشور مشاهده و دانلود
16 معلومات ۵ پارک صنعتی ولایات مشاهده و دانلود
17 گزارش دست‌آوردها و فعالیت‌های شش ماه نخست سال مالی 1400 مشاهده و دانلود