گزارش‌ها

شماره عنوان فایل
1 پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری طی سال مالی 1398  مشاهده و دانلود
2 رویداد جلسه کمیته جندر 1398.07.30 مشاهده و دانلود
3  گزارش ربع اول سال مالی 1398 مشاهده و دانلود
4 گزارش شش ماه اول سال مالی 1398 مشاهده و دانلود
5 گزارش ربع سوم سال سال مالی 1398 مشاهده و دانلود
6 گزارش سالانه سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری مشاهده و دانلود
7 گزارش تحلیلی نظارت از ویبسایت های 44 ادارهء دولتی سال 1398-1399 مشاهده و دانلود
8 گزارش ونظر خواهی  درمورد پاسخدهی دولت به ملت مشاهده و دانلود
9 گزارش تجارت افغانستان طی سال 1399 مشاهده و دانلود
10 وضعیت تجارت افغانستان با کشور های منطقه و فرا منطقه طی سال 2020 مشاهده و دانلود
11 گزارش سرمایه‌گذاری طی ده سال اخیر در کشور مشاهده و دانلود
12 گزارش سال 1399 (مالکیت فکری - ثبت و جوازدهی) مشاهده و دانلود
13 گزارش سال مالی 1399 و برنامه‌های 1400 ریاست مرکز واحد خدمات مشاهده و دانلود
14 گزارش سال مالی 1399 و برنامه‌های سال 1400 ریاست حمایوی ثبت مرکزی مشاهده و دانلود
15 گزارش وضیعت عمومی انکشاف زیربنای پارک‌های صنعتی کشور مشاهده و دانلود
16 معلومات ۵ پارک صنعتی ولایات مشاهده و دانلود
17 گزارش دست‌آوردها و فعالیت‌های شش ماه نخست سال مالی 1400 مشاهده و دانلود
18 گزاریش مقایسوی ربع سوم سال مالی 1400 با ربع سوم سال مالی 1399 مشاهده و دنلود
19

گزارش بیلانس تجارت کشور طی ربع چهارم سال مالی 1400 و در مقایسه با ربع چهارم سال مالی 1399

مشاهده و دانلود
20 گزارش بیلانس تجارت افغانستان طی ربع چهارم سال 1400 هـ ش در مقایسه با ربع چهارم سال 1399 هـ ش مشاهده و دانلود
21 گزارش مقایسوی و بیلانس تجارت افغانستان طی سال مالی 1400 در مقایسه با سال مالی 1399 مشاهده و دانلود
22 گزارش مقایسوی میزان تجارت افغانستان طی ربع دوم ۱۴۰۱ در مقایسه با ربع دوم ۱۴۰۰ مشاهده و دانلود
23 گزارش مقایسوی شش ماه نخست سال 1401 در مقایسه با شش ماه نخست 1400 هجری شمسی مشاهده و دانلود
24 گزارش مقایسوی ربع سوم سال 1401 در مقایسه با ربع سوم سال 1400 هجری شمسی مشاهده و دانلود
25 گزارش تجارت افغانستان طی سال 1401 در مقایسه با سال 1400 هجری شمسی مشاهده و دانلود
26 گزارش تجارت افغانستان طی ربع اول ۱۴۰۲ در مقایسه با ربع اول ۱۴۰۱ هجری شمسی مشاهده و دانلود
27 گزارش مقایسوی تجارت افغانستان طی ربع دوم ۱۴۰۲ در مقایسه با ربع دوم ۱۴۰۱ هجری شمسی مشاهده و دانلود
28 گزارش مقایسوی تجارت افغانستان طی ربع سوم ۱۴۰۲ در مقایسه با ربع سوم ۱۴۰۱ هجری شمسی مشاهده ودانلود