تاریخچه

تاریخچهء مختصر وزارت

وزارت صنعت و  تجارت افغانستان یکی از ارگان های اساسی دولت است که دارای قدامت تاریخی میباشد. اعلیحضرت امان الله غازی بعداز اعلام استقلال درسال ( 1298 )مطابق ( 1919 ) میلادی ، اقدام به ریفورم های فراگیرنمود . شاه امان الله دولت مستقل افغانستان را بر اساس قانون اساسی وتدوین نظامنامه ها منجمله نظامنامه تشکیلات اساسی افغانستان بنیان گذاشت ، باین ترتیب برای اولین بار در افغانستان تشکیلات اساسی دولت از طریق قانون تنظیم شد که در 15 جوزا (1302) به نشر رسید .

مطابق نظامنامه اساسی یا قانون اساسی تفکیک قوای ثلاثه دولت ( قوه اجرائیه ، قانون گزاری پارلمان وقوه قضائیه ) به میان آمد واین قواء به صورت مستقل به کار وفعالت خویش در ساحات مربوطه خود آغاز نمود .

برمبنای قانون اساسی مکلفیت های قوای سه گانه مشخص وقوای اجرائیه ، تقنینیه وقضائیه ایجاد شد قوای سه گانه دولت مستقلانه به فعالیت اغاز نمود ودربخش قوه اجرائیه تشکیلات جدید اداری کشور طرح وعملی گردید .

بعد از اعلام استقلال از جانب شاه امان الله قوای اجرائیه افغانستان ایجاد ودر نخستین حکومت آن دوره سردار عبدالقدوس به حیث صدراعظم بر گزیده شد وغلام محمد خان وردکی به سمت وزیر صنعت وتجارت تعین گردید . وزارت صنعت وتجارت از سال (1317 تا 1338) بنام وزارت اقتصاد ملی یاد میشد وبر اساس تشکیل سالهای قبل متشکل از شقوق تجارت ، زراعت ، صنایع وگمرکات امور اداری بود ودرسال ( 1316 ) نظر به انکشاف امور اقتصادی مدیریت های عمومی به ریاست ها ارتقا داده شد . بعضی شعبات جدید مثل مدیریت صنایع دستی ، مدیریت صنایع ماشینی ، مدیریت ترانسپورت وتهیه مصاله در ریاست صنایع ومدیریت های مستقل وتعرفه ، مدیریت تدوین قوانین ، مدیریت بازار های داخلی ، مدیریت احصائیه تجارت داخلی وخارجی ، مدیریت تدقیق ومطالعات در ریاست تجارتی در نظر گرفته شد ودرسال ( 1317 ) درریاست تجارتی ، مدیریت صادرات و واردات ایجاد گردید .

با گذشت زمان مطابق ضرورت ونیاز همان وقت وبه تدریج ادارات مسلکی یکی پی دیگر از پیکر وزارت اقتصاد ملی جدا ومنحیث واحد های جداگانه به فعالیت آغاز نمودند وهریک از این واحد های ذکر شده به وزارت های مستقل ارتقا یافتند . درسال (1318 ) دفتر آتشه تجارتی در هند وبعداً وکالت التجاری افغانی درپشاور افتتاح شد. از سال ( 1319-1326 ) تشکیلات وزارت اقتصادملی مانند سالهای قبل باقی ماند . وتغیرات عمده در آن رونما نگردید ، در اواخر سال ( 1328 ) واوایل ( 1329 ) در تشکیل وزارت اقتصاد تغیراتی رخ داد ، بعضی ریاست های در تشکیل وزارت جدیداً ایجاد وبرخی از تشکیلات بنابر اقتضای زمان از بین رفته و وظایف آنها به دیگر شعبات محول شد .

اما بنابر نیازمندی روز افزون به ایجاد موسسات و وزارت های مسلکی دیگر ،یک تعداد از ادارات از بدنه وزارت اقتصاد ملی مجزا وبه ادارات وموسسات مستقل دیگر ارتقا یافت ودر نهایت درسال (1335) وزارت اقتصادملی دوباره از ماه عقرب (1335) بنام وزارت تجارت درتشکلاتی اداری مملکت عرض وجود نمودکه از آن تاریخ تا به حال با داشتن تشکیلات  مختلیف ، فعالیت های گونا گون تجارتی را انجام نموده است  در شرایط فعلی دولت افغانستان خود را به داشتن یک "اقتصاد بازارآزاد" و حمایت از سکتور خصوصی منحیث مؤثرترین راه جهت رفاه و خوشبختی افغانستان، متعهد باید متذکر شد که

اقتصاد افغانستان بطور ثابت رشد نموده  که این رشدبطور نامساویانه وجود داشته و بیشتر افغانها را بخصوص آنعده افغانهای ا که در روستا ها بسر میبرند، متاثر نموده است. اکثریت مردم در مورد فواید بازار آزاد نا مطمئن هستند، مخصوصاً هنگامیکه آنها با افزایش سریع قیمت و قیمت بلند اکثریت مواد اولیه مانند مواد  نفتی و آرد، مواجه میشوند.ضرورت است تا مردم افغانستان در مورد  فواید اقتصاد بازارازاد دوباره آگاه و تشویق گردند، فرصت های رشد اقتصادی کشور که سکتور خصوصی محرک آن باشد، شناسائی و از آن بهره مند گردد. این  امر شامل یک تعهد به تحرک رشد در تشبثات کوچک و بزرگ و صنایع عنعنوی و غیر عنعنوی و همچنان افزایش رقابت جهت حصول اطمینان از اینکه سکتور خصوصی برای فایدۀ همه ،کارا میباشد. وزارت صنعت و  تجارت یگانه وزارت کلیدی است، که این اهداف ازطریق آن میتواند برآورده گردد.

 این وزارت راه طولانی را جهت ارتقای ظرفیت های خویش طی نموده است تا بتواند نقش جدیدش را بدرستی ایفا نماید،در وزارت مذکور یک ریاست جداگانۀ منابع بشری راتاسیس و آغاز به یک برنامه مکمل ریفورم اداری از طریق تطبیق سیستم رتب و معاشات نموده است. برعلاوه  وزارت صنعت وتجارت به پیشرفت مهم در ساحات اساسی ترتیب  پالیسی ها، تسهیل و تنظیم امورتجارتی نایل آمده است.