طرزالعمل‌ها

شماره عنوان فایل
1 طرزالعمل ثبت مالکیت های فکری مشاهده ودانلود
2 طرزالعمل ثبت وصدور جواز تشبث مشاهده ودانلود
3 طرزالعمل ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشاهده و دانلود
4 طرزالعمل ریاست عمومی پارک‌های صنعتی و امورصنایع مشاهده و دانلود
5 طرزالعمل تعرفه ترجیجی برای شرکت‌های تولیدی و صنعتی مشاهده و دانلود
6 طرزالعمل تصفیه خانه‌های داخلی مشاهده و دانلود
7 طرزالعمل آزمایش تثبیت کیفیت و کمیت و تعین حق الخدمت، فیس و چگونگی میترخوانی مواد نفتی مشاهده و دانلود
8 طرزالعمل تنظیم امور مربوط به صنایع مشاهده و دانلود
9 طرزالعمل امور مربوط به کارفرمایی  انکشاف امورتشبیثات کوچکتر، کوچک و متوسط مشاهده و دانلود
10 طرزالعمل امور مربوط به تسهیلات سرمایه‌گذاری بخش اول مشاهده و دانلود
11 امور مربوط به تسهیلات سرمایه‌گذاری بخش دوم مشاهده و دانلود
12 طرزالعمل امور مربوط به حمایت از مصرف‌کننده (مستهلکین) مشاهده و دانلود
13 طرزالعمل امور مربوطه به حمایت از رقابت مشاهده و دانلود
14 طرزالعمل تنظیم فعالیت‌های دفاتر اتشه‌های تجارتی مشاهده و دانلود
15 طرزالعمل تنظیم فعالیت‌های نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان تجارت جهانی و ریاست امورسازمان تجارت جهانی مشاهده و دانلود
16 طرزالعمل امور مربوط به موافقت‌نامه‌های تجارتی و ترانزیتی مشاهده و دانلود
17 طرزالمعل امور مربوط به انکشاف صادرات مشاهده و دانلود
18 طرزالعمل نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مشاهده و دانلود
19 طرزالعمل ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت‌های فکری مشاهده و دانلود
20 طرزالعمل ریاست منابع بشری مشاهده و دانلود
21 طرزالعمل سفرهای رسمی کارمندان وزارت صنعت و تجارت مشاهده و دانلود
22 طرزالعمل پروسه‌ی تدارکات داخلی و پرچون و قراردادهای وزارت صنعت و تجارت مشاهده و دانلود
23 طرزالعمل اموراداری و خدمات وزارت صنعت و تجارت مشاهده و دانلود
24 طرزالعمل امورمالی و حسابی وزارت صنعت و تجارت مشاهده و دانلود
25 طرزالعمل تنظیم امور مربوط به تحویل‌گیری و تحویل‌دهی اجناس به تحوبل‌خانه (دیپو) مشاهده و دانلود
26 طرزالعمل تنظیم امور مربوط به مراجعین مشاهده و دانلود
27 طرزالعمل تنظیم پروژه‌های انکشافی وزارت صنعت و تجارت مشاهده و دانلود
28 طرزالعمل توزیع، استفاده و محافظت از وسایل تکنالوژی معلومات و مخابراتی مشاهده و دانلود
29 طرزالعمل چگونگی حل و فصل اختلافات مصونیت کارکنان مشاهده و دانلود
30 طرزالعمل اموراداری مشاهده و دانلود
31 طرزالعمل تنظیم امور مربوط به واحدهای دومی (دفاتر ولایتی) مشاهده و دانلود
32 طرزالعمل تنظیم اجراآت و فعالیت‌های مربوط به استراتیژی پالیسی و پلان مشاهده و دانلود
33 طرزالعمل تفیش داخلی وزارت صنعت و تجارت مشاهده و دانلود
34 طرزالعمل امورحقوقی مشاهده و دانلود
35 طرزالعمل گزارش‌دهی مشاهده و دانلود
36 طرزالعمل تنظیم سفرهای رسمی مقام محترم وزارت مشاهده و دانلود
37 طرزالعمل تهیه پلان امنیتی مشاهده و دانلود
38 جدول تعدیلات ایزاد و حذف در مجموعه‌ی طرزالعمل‌های وزارت صنعت و تجارت مشاهده و دانلود