طرز العمل جواز

نحوه ثبت نام

تمام شرکتها ، مشارکتها ، شرکتهای محدود المسئولیت و شرکتهای سهامی خاص که تجارت می کنند، ملزم به ثبت نام در ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری هستند که این امر ثبت نام را تسهیل نموده که از جمله کمک به تکمیل فرم درخواست ، پرداخت هزینه ، انتشار اطلاعات کلیدی تجارت در جریده رسمی و ارائه گزارش مشخصات تجارت به ریاست عمومی عواید وزارت محترم مالیه را در بر میگیرد.

 ثبت نام فقط یک بار لازم بوده مگر اینکه یک تجارت تغییرات اساسی را ایجاد کند (یعنی تغییر در مالکیت ، مدیریت اجرایی یا موقعیت مکانی یا اگر سرمایه اولیه افزایش یا کاهش یابد). تجارت ها از طریق ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری واقع در وزارت صنعت و تجارت و یا ، از اداره آیسا یا هر بخش دیگری پس از کسب جواز تجارتی ، به ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری ارجاع می شوند. این ادارات معمولاً نامه ارجاعی صادر می کنند. هیچ هزینه ای در رابطه با نامه ارجاع وجود ندارد. با این حال ، هزینه‌ها هنگام کسب جواز پرداخت خواهد شد. اداره آیسا معمولاً نماینده خود را برای تکمیل ثبت نام برای مشتریان خود به ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری می فرستد ، اما اداره جواز وزارت صنعت و تجارت و دیگر ادارات متقاضیان را مستقیماً به ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری می فرستد. روند ثبت نام تجارت در ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری و هزینه های مرتبط با آن برای تجارت خارجی ها مانند تجارت داخلی است. با این حال ، مراحل صدور جواز و هزینه ممکن است برای تجارت متعلق به خارجی ها متفاوت باشد. مراحل زیر برای تکمیل مراحل ثبت نام تجارت در ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری ضروری است.