تأیید جواز

فقط 50 ثبت برتر را، در نتایج جستجو خواهید دید و برای نتایج دقیق و با جزئیات بیشتر، شماره ثبتTIN  یا شماره جواز را ارایه دهید.

شماره عنوان لینک ها
1 ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت های فکری برای مشاهده اینجا کلیک نمائید
2 دفتر مرکزی تجارت افغانستان  برای مشاهده اینجا کلیک نمائید
3 تائید جواز برای مشاهده اینجا کلیک نمایید
4 مرکر بین المللی تجارت  برای مشاهده اینجا کلیک نمائید
5 سرمایه گذاری در افغانستان  برای مشاهده اینجا کلیک نمائید