تسهیلات سرمایه گذاری  

ریاست تسهیلات سرمایه گذاری شامل تشکیل معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع در چوکات وزارت صنعت تجارت  میباشد. این ریاست در عرصه های تشویق ، ترغیب و جذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی، ارایه خدمات برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انعکاس افغانستان به حیث مقصد مناسب برای سرمایه گذاری  تشکیل گردیده است.
نقش ریاست تشویق و حمایت از سرمایه گذاری 

ریاست تسهیلات  سرمایه گذاری نقش مهم و اساسی را جهت  ایجاد بستر مناسب  برای جلب، جذب و تشویق سرمایه گذاری های  داخلی و خارجی غرض نیل  به اهداف اصلی و تطبیق استراتیژی وزارت صنعت و تجارت بمنظور رشد و توصعه اقتصادی در کشور ایفا مینماید
اهداف 

ریاست تسهیلات سرمایه گذاری به اساس استراتیزی ملی افغانستان که  بر وفق ماده 10 قانون اساسی که چنین صراحت دارد( دولت از سرمایه گزاری و تشبثات خصوصی در چوکات اقصاد بازار تشویق و حمایت بعمل آورده و حفاظت ان را مطابق احکام قانون تضمین میکند) تشکیل گردیده است

دیگاه 
انعکاس افغانستان بحیث مقصد مناسب برای سرمایه گذاری که با عث ایجاد اتشغال و رشد اقتصادی فراگیر شود

مآموریت ریاست تسهیلات سرمایه گذاری 

ریاست تسهیلات سرمایه گذاری تمرکز برای ارتقإ سرمایه گذاری و تجارت متقابل بین افغانستان و بقیه کشور ها منطقه و جهان تلاش نموده از طریق ارایه خدمات ملموس و غیر ملموس جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و داخلی بمنظور انکشاف و توسعه سرمایه گذاری و اقتصاد کشور.
فعالیت های ریاست تسهیلات سرمایه گزاری 

•    جلب و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق ارایه معلومات در مورد فرصت های سرمایه گذار، ارایه خدمات سرمایه گذاری و همچنان سکتور های باالقوه 
•    ترتیب، تنظیم و تحقیق فرصت های سرمایه گذاری و تشریک آن به اتاق های چهارگانه، درج آن در دیتابیس و ارایه  آن به سرمایه گذاران و جوانب ذیربط
•    ترتیب بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به تفکیک هر سکتور جهت تشویق و جذب سرمایه گذاران در سکتور های خاصیکه افغانستان دارای مزیت برتری و رقابتی میباشد
•    ارایه خدمات به سرمایه گذاران خارجی از قبیل ( رهنماهی سرمایه گذاران تا بتوانند از قوانین و مقررات و چگونگی سرمایه گذاری در افغانستان آگاهی پیدا کرده و ارایه خدماتی در بخش های اخذ زمین برای ایجاد شرکت ها، قوانین بانک های افغانستان، چگونگی ثبت و راجستر شرکت ها ، ارایه خدمات اخذ ویزه و پاسپورت ) و غیره برنامه های حمایتی  .
•    ترتیب و تنظیم پالیسی و پلان های  دراز مدت ریاست تسهیلات سرمایه گذاری در مطابقت با پلان استراتیژی وزارت صنعت و تجارت و رهکار های تطبقی آن 
•    ارایه خدمات حمایوی و تشویقی به سرمایه گذاران در تمام مراحل سرمایه گذاری جهت تقویت آنها 
•    طرح راهکار های موثر حمایوی و تشویقی بمنظور حمایت از سرمایه گذاری در ساحات صنعتی کشور 
•    طرح ریزی, اولویت بندی و مدیریت برنامه ها متعدد برای ارائه تصویر مثبت از افغانستان بعنوان مقصد مناسب برای سرمایه گذاری 
•    همآهنگی با ریاست ها و آمریت های وزارت صنعت و تجارت در مرکز و ولایات برای جمع آوری اطلاعات در مورد فرصتهای سرمایه گذاری و در اختیار گذاشتن آنها به سرمایه گذاران.
•    ایحاد روابط با سرمایه گذاران جهت جلب آنها برای سرمایه گذاری در کشور
•    ارایه خدمات اخذ پاسپورت و و یزه برای سرمایه گذاران داخلی وخارجی 
تطبیق بورد عالی  حمایت از سرمایه گذاری در کشور که بر اساس تعهد مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در راس وزارت صنعت و تجارت قراردارد وظیفه سپرده شده تا اقدامات را در عرصه فراهم آوری محیت مناسب برای سرمایه گزاران خارجی اتخاذ نمایند